• Национален обучителен курс за права на човека
  • Ден на жертвите на престъпления от омраза
  • "МИКЦ - Възможности без граници"
  • Младежки тренинг за толерантност
  • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Проект „Младeжка КАУЗА – Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България“

През септември 2013 г. Сдружение „Възможности без граници“ ще стартира изпълнението на първия си проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014(ФМ НА ЕИП)– „Младежка КАУЗА Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България“. Партньори в рамките на проекта, финансиран от Норвежката програма за подкрепа на НПО, са Сдружение „Жажда за живот“ и Сдружение „УАУ Сопрт“.

 Основната цели на проекта са:

 • Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор;
 • Подобряване на финансовата и организационната устойчивост на неправителствените организации;
 • Стимулиране на саморегулацията на неправителствените организации.

Основните дейности по проекта ще включват:

 • Изграждане на партньорства и мрежи за младежка информация и подкрепа;
 • Изграждане на капацитет и предоставяне на информация;
 • Повишаване на осведомеността.

 

Създадената по проекта интернет платформа ще представи трите НПО и техните проекти пред широката общественост. Тя ще даде и допълнителна гласност на инициативата им за устойчивост и прозрачност в младежкия сектор.

Стойността на проекта е 13 448,18 евро, а паричната стойност, отпусната по ФМ НА ЕИП е 11 973,18 евро. Неговата продължител е 12 месеца, а основните целиви групи включват 15 доброволци и 9 НПО.