• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Какво е изменение на климата?

 

                                                                    

Проект Зелена Общност
2013-1-BG1-GRU06 - 001113

 

Какво е изменение на климата?

 

Зелена Общност е проект основан и поддържан от Европейската комисия. Тази брошура отразява възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за съдържащата се информация. Адаптирано е от MUSICC: Multi-sensory information on climate change
Какво е изменение на климата?

“Природата, а не дейността на човека управлява климата” – Фред Сингър

Въведение
Много хора смятат, че термините „изменение на климата” и „глобално затопляне” са едно и също нещо, докато двете имат всъщност съвсем различни значения. Разбирането на определенията за „изменение на климата” и „глобално затопляне” ще ни помогне да разберем и различията между тях

**Значение**

Климатичната промяна представлява дълготрайна промяна в климата, при която даден тип климат се трансформира постепенно в друг – например топлият умерен климат по западното крайбрежие може да преходи в горещ пустинен климат след дългогодишни постепенни промени.

Промяната в климата се дължи на дългосрочни промени в количеството на валежите, годишното разпределение на валежите, температурата, влажността, посоката на вятъра, разпределението на атмосферното налягане и други климатични фактори.

Климатичните промени трябва да показват ясна тенденция и да бъдат ясно разграничени от случайните промени, които се появяват от време на време във всеки тип климат. Поради тези причини изменението на климата може да бъде категоризирано само след внимателен анализ в резултат на дълги години наблюдение.

Според историческите данни климатът може да се промени в определен район или да се получи така нареченият домино-ефект, при който промяната на климата в един район дава като резултат промяната на климата в съседна област.

Ако климатът в един регион се изменя, цялата климатична зона може да се свие или разшири, без да засяга големината на други климатични зони. При наличен ефект на доминото е възможно всички климатични зони на Земята да се изместят към полюсите или към Екватора. С изместването на зоните на север или на юг по повърхността на Земята неминуемо ще настъпят и промени в климата.

Климатът се е променял многократно в историята на Земята. Причините за тези промени включват:

• естествени външни фактори: промени в количеството топлина, идваща от слънцето, или бавни промени в орбитата на Земята;
• естествени процеси: вулканична активност, промени в атмосферната циркулация, изменения в циркулацията на океаните, промени в състава на атмосферата
• човешки фактори: дейности на хората, които променят състава на атмосферата (напр. при горене на изкопаеми горива), мащабни промени в експлоатирането на земята (напр. обезлесяването, залесяването, урбанизацията, превръщането на земни участъци в пустини).

След определението идва разбирането

Определенията, дадени по-горе, са научни дефиниции, дадени от географите, метеоролозите и климатолозите. Други специалисти имат малко по-различни разбирания за "глобално затопляне" и "изменение на климата". Важно е да бъдат разбрани вариациите в значения, за да не възникнат недоразумения. Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (UNFCCC) прави разграничение между предизвиканите от човека промени в климата и естествените процеси, довели до това. UNFCCC си служи с термина „изменение на климата” по отношение на промени, причинени от човешка дейност и довели до промяна в състава на земната атмосферата, които засягат с това земната климатична система като цяло. UNFCCC използва термина „климатични колебания” за естествените изменения в земния климат.

Изменението на климата съпътства целия ход на развитие на земната атмосфера от около 4,5 милиарда години насам. Именно земната атмосфера е това, което определя средната температура на повърхността на планетата. Леко повишение или понижение на средната температура на планетата може да причини "ледниковаа епоха" или извънредно затопляне на Земята.

Представете си Земята като гигантска сложна машина. Машината е бавна, за да се променя, но след като веднъж е започнала промяна, машината е почти невъзможно да се спре, докато не се постигне нов баланс. Учените са единодушни, че много от нещата, които хората правят на Земята, като изгарянето на изкопаеми горива (въглища, нефт, природен газ, торф), обезлесяването (изсичането на дървета и гори), урбанизацията, индустриализацията и т. н., започват да променят машината Земя. Хората имат възможността да ускорят или забавят скоростта на промените, които нанасят на земната машина. При настоящия темп на промяна някои учени прогнозират, че през следващите 100 години средната температура на Земята може да се повиши с +2°C. Общият ефект от това повишаване на температурата няма да се прояви равномерно във всички области на Земята. Някои места като Арктика и Антарктика ще бъдат засегнати по-неблагоприятно в сравнение с други места. На някои места климатът може да стане по-приятен, докато на други ще бъде по-суров.

При всеки доклад за глобално затопляне и изменение на климата в световен мащаб медиите обикновено отразяват негативно разбирането на тези феномени. Трябва да се помни, че глобалното затопляне и промените в климата са естествени процеси, които се случват от самия момент на възникване на земната атмосфера. За момента глобалното затопляне е добро за хората. Без глобалното затопляне на Земята щеше да бъде студено и безжизнено като на планетата Марс. По-интензивният процес на глобално затопляне обаче може да презатопли Земята, както се е случило с планетата Венера.

Изменение на климата - по-нататъшно разбиране

Изменението на климата може да бъде предизвикано от глобалното затопляне. Изменението на климата засяга редица други фактори освен температурата, докато "глобалното затопляне" се отнася до повишаването на глобалната температура. Не забравяйте, че климатът се определя от редица фактори, включително:
• Средна регионална температура, както и дневни/нощни температурни модели и сезонни температурни модели.
• Количество на валежите (средни количества и сезонни модели)
• Влажност.
• Средно количество слънчева светлина и ниво на облачността.
• Въздушно налягане и сезонност.
• Преобладаваща посока на вятъра.
• Бури (тип, средногодишен брой, както и сезонни модели).
Когато климатът се променя, всички гореизброени фактори трябва да се променят от предишното стабилно състояние в ново стабилно състояние. В резултат на това е малко вероятно на дадено място да се наблюдава драматична промяна в климата, например от студен климат да се пемине директно към горещ тропичен климат. В хода на устойчивото глобално затопляне по-скоро студеният климат прехожда в умерен климат. Този процес е благоприятен, защото културите ще растат по-добре в условията на новия климат. Но промените в климата не винаги ще бъдат благоприятни. Да предположим, че тропическият климат се превърне в горещ пустинен; в този случай няма никакви ползи за селското стопанство, нито възможност за вода за напояване.

Хората са направили огромни инвестиции в «нещата такива, каквито са сега, когато са сега». Отминали са дните, когато някоя неблагоприятна промяна в климата може да принуди цяло село да събере сравнително малкото си вещи и да се премести на по-добро място. Развили сме мащабни социални и индустриални инфраструктури на място, което не може вече да се мести лесно.

Глобалното затопляне и измененията в климата – има усложнения

Естественото глобалното затопляне се дължи на увеличаване на средната глобална температура. Това означава, че някои части на планетата, като например полярните области, ще станат по-топли много по-бързо в сравнение с други райони. Дори е възможно някои региони в действителност да претърпят охлаждане на климата, докато планетата като цяло претърпява глобално затопляне. Звучи противоречиво, но реално се очаква подобен ефект. Да разгледаме следния пример – преди няколко години имаше масивни горски пожари в Югоизточна Азия. Резултатът от дима е по-студено лято в Европа, въпреки че пожарът е внесъл допълнителна топлина в атмосферата. Това е краткосрочен ефект.

За дългосрочно климатично въздействие трябва да разгледаме циркулирането на океанската вода. Световните океани са част от регулационната система на температурата на Земята. Ефектите от океаните може да повишат или понижат климата на регионално ниво и да доведат до средни температури, различни спрямо очакването за съответната географска ширина. Най-забележителният пример е как Северноатлантическото течение North Atlantic Drift, топло океанско течение, което носи топла вода от тропиците, може да направи Западна Европа много по-топла, отколкото това би се случило по естествен път.

Освен температурата на водата, количеството на сол във водата също играе роля. В Северния Атлантически океан например, когато морската вода замръзва, останалата вода става по-солена и по-тежка. Тежката солена вода потъва надолу и по този начин поддържа Северноатлантическото течение. Ако тази циркулация стане по-слаба, климатът в Западна Европа ще стане много по-студен и по-сух – вж. диаграмата по-долу:

 

  

                           North Atlantic Oeacnic Circulation