• Национален обучителен курс за права на човека
  • Ден на жертвите на престъпления от омраза
  • "МИКЦ - Възможности без граници"
  • Младежки тренинг за толерантност
  • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Онлайн платформата на "Младежка КАУЗА" е вече активна

Сдружение „Възможности без граници“ стартира онлайн платформата по проект „Младежка КАУЗА“- „Младежка Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България". Чрез създадената страница целим да обединим неправителствените организации, насочени към младите хора на едно място, което да им даде необходимия капацитет и устойчивост, за да планират и изпълняват своята мисия целенасочено и в услуга на развитието на потенциала на младите хора в страната. Проектът се осъществява по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ НА ЕИП) (www.ngogrants.bg). Партньори в рамките на проекта, финансиран от Норвежката програма за подкрепа на НПО, са Сдружение „Жажда за живот" и Сдружение "БГ Бъди активен", досега познато като Сдружение „УАУ Спорт".

 

                    

На сайта на „Младежка кауза“ можете да откриете полезна информация в няколко секци. Наблягаме не само на писмената форма, унагледена „черно на бяло“, която може да се открие в секция „Библиотека“, но и на интерактивни видеа, които биха могли да бъдат както полезни, така и забавни. Информация за бъдещи и минали събития можете да откриете в секция „Събития“, а партньорска зона е специално запазено пространство за общуване и работа на младежки НПО и неформални групи.

Основната цели на проекта са:

 • Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор;
 • Подобряване на финансовата и организационната устойчивост на неправителствените организации;
 • Стимулиране на саморегулацията на неправителствените организации.

Основните дейности по проекта ще включват:

 • Изграждане на партньорства и мрежи за младежка информация и подкрепа;
 • Изграждане на капацитет и предоставяне на информация;
 • Повишаване на осведомеността.

За повече информация посетете: http://kauza.net/ 

 

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Възможности без граници" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."