• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Втора среща на инициативния комитет по проект "Младежка кауза"

На 25 октомври 2013 г. се проведе второто събиране на инициативния комитет по проект „Младежка кауза – мрежа за качество, устойчивост, знания и авторитет на младежката работа в България“.

На срещата екипът прие разработените от експертите по проекта вътрешни правила за управление на проекта и одитни пътеки за проследяване на разходите в рамките на участващите организации. Като част от ангажимента за подобряването на капацитета на организациите, "Възможности без граници", "Жажда за живот" и "УаУ Спорт" приеха правила за прозрачност на дейността си, както и цялостен план за осъществяване на визуализацията и публичността в рамките на проекта. 

 

            По време на срещата партньорите определиха името "Мрежа Младежка кауза" за официално за неформалната мрежа от младежки неправителствени организации. Съвсем скоро организациите ще разработят и структурата на своята интернет платформа (www.kauza.net), чиято визия и идентичност ще се базира на одобреното вече лого на проекта. 

          Проектът се реализира в рамките на програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИК 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg) Общата стойност на проекта е 13 448,18 ЕВРО, а безвъзмездната финансова помощ по програмата е 12 073,18 ЕВРО. 

 

             Повече за планираните дейности и създаденото партньорство четете тук.

                                                                              

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Възможности без граници“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че дози документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.