• Национален обучителен курс за права на човека
    • Ден на жертвите на престъпления от омраза
    • "МИКЦ - Възможности без граници"
    • Младежки тренинг за толерантност
    • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

Стартираха дейностите по проект "Младежка кауза"

На 20 септември 2013 г. се проведе първото събиране на инициативния комитет по проект „Младежка кауза – мрежа за качество, устойчивост, знания и авторитет на младежката работа в България“.

            Представителите на сдружение „Възможности без граници“, „УаУ Спорт“ и „Жажда за живот“ поставиха основите на неформалната мрежа за качество на младежката работа. По време на срещата експертите обсъдиха потенциалните мерки за повишаването на прозрачността и устойчивостта на инициативите им в сферата на младежката работа.

            В рамките на изпълнението на проекта партньорите ще подготвят серия стратегически организационни документи, които ще бъдат въведени и използвани във всяка една от участващите организации.

            Освен повишаването на капацитета на всяка от тях, партньорството по проекта „Младежка кауза“ създава перспектива за последващото присъединяване на други НПО към мрежата чрез създадената платформа за разпространение на информация и обмен на данни между младежки НПО

             Проектът се реализира в рамките на програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИК 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg) Общата стойност на проекта е 13 448,18 ЕВРО, а безвъзмездната финансова помощ по програмата е 12 073,18 ЕВРО. 

 

             Повече за планираните дейности и създаденото партньорство четете тук.

                                                                              

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Възможности без граници“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че дози документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.