Eco Train

  human-resource-center-logo.png   LLP BG

Ателието "ECO TRAIN" е обучение за възрастни хора със сензорни увреждания на тема устойчив и екологичен начин на живот, финансиран по секторна програма Грюндвиг, в рамките на програма „Учене през целия живот" на Европейската комисия, координирана от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката.
Обучението представлява едноседмична интерактивна семинарна програма с теоритична и практична част, съобразена с образователната потребност на възрастни хора със сензорни увреждания. В него взеха участие 23 представители на Кипър, Италия, Литва, Великобритания, Турция, Румъния, Полша, Унгария и Хърватска на възраст между 20 и 63 години, извън системата на формалното образование, със сензорни увреждания, както и техните асистенти , с минимален или никакъв опит в областа на устойчивите практики и опазване на околната среда.
"ECO TRAIN" се проведе в края на април и началото на май (28.04.2012г. - 06.05.2012г.) в България местноста Беклемето на около 20 км. от Троян.
Oсновната цел на семинара беше постигането на позитивна промяна в нагласите и отношението на обучаемите със специални потребности към природата и заобикалящата ги околна среда както и придобиване на навици за устойчиво ежедневие и намаляване на „личния въглероден отпечатък".

Обучението даде възможност на участниците:

В ателието бяха засегнати следните теми:

Работното ателие "ECO TRAIN" е иновативно и ползва опита от успешно приключилия сроден проект "MUSICC – Multisensory Information on Climate Change"www.musiccproject.eu, финансиран по програма "Леонардо да Винчи", като гост лектора г-н Ленъкс Адамс от Кралският национален колеж на слепите, представи Magic Planet – модерна 3-D визуална технология, която по интерактивен начин илюстрира динамично промените в климата и релефа на планетата. Използваната технология по време на практическата част от семинара, адаптирана за нуждите на обучаеми със зрителни увреждания онагледи тенденциите в промените на климата под формата на 3-D релефни слайдове, които демонстрираха динамиката на процесите чрез докосване.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Грюндвиг “Учене през целия жибот" програма на Европейската комисия, се прилага в България от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи". Съдържанието на тази публикация не отразява позицията на Европейската общност, програма Младежта в действие или НЦЕМПИ в.