• Национален обучителен курс за права на човека
  • Ден на жертвите на престъпления от омраза
  • "МИКЦ - Възможности без граници"
  • Младежки тренинг за толерантност
  • Oбединени за по-добър интернет

За НасЗа Нас

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

КонтактиКонтакти

Адрес:
гр. София, бул. Александър Стамболийски 239 Б, етаж.2, офис 6;
Телефон:
+359 877 828 249;
Имейл:
office(at)infopass.eu

.

МИКЦ - Възможности без граници

                MIKZ logo                    IOA logo bg               logo NPM                     leaflet 5

 

Основната цел на проекта  „МИКЦ – Възможности без граници” е да допринесе за развитието на гражданските и социални компетенции на младите хора на възраст между 15 и 29 години на територията на Столична община, включително крайните райони от северозападната дъга около Банкя, Владая, Божурище и Нови Искър. Проектът поставя особен акцент върху младежите от уязвими групи, в това число от малцинствен произход, с увреждания и специални образователни потребности, консултирайки ги съвместно с техни представителни организации, каквито са АРДУС и АРДЕ. 

Специфичните цели на проекта "МИКЦ - Възможности без граници" се фокусират върху:

 • Ангажиране и мотивиране на младите хора за участие в живота на местните общности посредством улесняване на достъпа до информация, разширяване на възможностите за обучение, доброволна работа и участие в младежки инициативи;
 • Подпомагане на инициативността и активността на различни младежки общности на територията на Столична община и околностите й; приобщаването им към европейските ценности и стандарти за младежка работа чрез консултиране, обучение и подкрепа за реализация на младежки начинания и проекти;
 • Осигуряване на адаптирана и достъпна услуга за млади хора от уязвими групи, в това число младежи със сензорни увреждания, страдащи от епилепсия и често обект на дискриминация, поради естеството на своето здравословно състояние и ограничена възможност за класическо общуване;
 • Развитие на капацитета на младежките работници и развиване на НПО мрежа на територията на Столична община, ангажираща младите и насърчаваща обмена на опит и добри практики.

Проектът има отношение към следните приоритети към НПМ 2011-2015, а именно:

 • Насърчаване на личностното развитие и икономическата активност на младите хора и подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;
 • Повишаване на гражданската активност на младите хора;
 • Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение;
 • Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора

За повече информация, моля посетете нашия уебсайт: http://mikc.infopass.eu/

 

Този проект се реализира с  финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ) към Министерството на младежта и спорта, Дирекция „Политика за младежта”.

http://www.mikc.bg/