ОБЯВА: Специалист „Медийно съдържание“

По повод проект „Пл@тформа за толерантност 2.0“ Сдружение "Възможности без граници" търси да наеме Специалист "Медийно съдържание".

СВГ е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на Сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

Основни отговорности и задачи:

 • Да създава и развива медийно съдържание за Платформата за толерантност
 • Да координира работата на екипа по отношение на съдържанието в социалните медии
 • Да създава и подбира снимки, видеа, текстове и др. на тема Права на човека
 • Да подпомага създаването на различни кампании в онлайн пространството, свързани с работата на Сдружението и с Платформата
 • Да поддържа редовна връзка с последователите на Сдружението онлайн
 • Да създава месечни отчети във връзка с позиционирането на Сдружението в социалните медии

Изисквания и квалификация:

 • Завършено висше образование, степен Бакалавър, в сферата на Връзки с обществеността, Журналистика, Медии и Комуникации
 • Предишен опит от поне 3 години в неправителствения сектор
 • Предишен опит от поне 3 години в работата/активизъм на тема Права на човека
 • Отлично познаване на социални мрежи като Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и др.
 • Отлични комуникационни умения
 • Силни умения за решаване на проблеми и критично мислене
 • Владеене на английски език на ниво минимум С1

Сдружение "Възможности без граници" предлага:

 • Присъединяване към млад международен екип
 • Професионално обучение и подкрепа
 • Приятна и достъпна офис локация
 • Работа на пълен работен ден с трудов договор
 • 17-месечен договор по проект ACF/265 към Фонд Активни граждани България

В случай че имате интерес към позицията, очакваме вашите документи до 31.10.2019 г. на имейл адрес: office@infopass.eu

Необходими документи:

 • Актуално CV
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено висше образование

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Възможности без граници" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът ACF/265 "Пл@тформа за толерантност 2.0" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 75 700 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Пл@тформа за толерантност 2.0" е разработване и прилагане на образователни инструменти в защита на правата на човека.