Профил на купувача

 

 

На 30.05.2014 година Сдружение "Възможности без граници" публикува публична покана с предмет  "Предоставяне на печатни и рекламни услуги за нуждите на сдружение с нестопанска цел „Възможности без граници“ по проект BG05/637 “Пл@тформа за толер@нтност.bg” в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г."

Поканата е регистрирана под номер 9029908 в регистъра на обществените поръчки. 

 

Пълната документация във връзка с провеждането процедурата може да намерите тук.

 

РАЗЯСНЕНИЕ № 1 по процедурата

 


 

На 30.05.2014 година Сдружение "Възможности без граници" публикува публична покана с предмет  "Предоставяне на печатни и рекламни услуги за нуждите на сдружение с нестопанска цел „Възможности без граници“. Поръчката е разделена в две обособени позиции съобразно конкретния проект, за който се отнасят съответните услуги. Обособена позиция № 1 – Печатни и рекламни услуги по проект 2013-1- BG1-GRU06-00113 „Green Community” в рамките на секторна програма „Грюндвиг“ от програмата за Учене през целия живот; Обособена позиция № 2 – Печатни и рекламни услуги по проект BG13/A2/433/R2 „Love and Hate 2 :Youth for On-line Tolerance” в рамките на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия.

Поканата е регистрирана под номер 9029910 в регистъра на обществените поръчки. 

Пълната документация във връзка с провеждането процедурата може да намерите тук.

 

РАЗЯСНЕНИЕ № 1 по процедурата

РАЗЯСНЕНИЕ № 2 по процедурата