ОБЯВА: Специалист „Медийно съдържание“

По повод проект „Пл@тформа за толерантност 2.0“ Сдружение "Възможности без граници" търси да наеме Специалист "Медийно съдържание".

СВГ е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на Сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

Основни отговорности и задачи:

Изисквания и квалификация:

Сдружение "Възможности без граници" предлага:

В случай че имате интерес към позицията, очакваме вашите документи до 31.10.2019 г. на имейл адрес: office@infopass.eu

Необходими документи:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Възможности без граници" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът ACF/265 "Пл@тформа за толерантност 2.0" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 75 700 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Пл@тформа за толерантност 2.0" е разработване и прилагане на образователни инструменти в защита на правата на човека.