Проекти

Младежка КАУЗА

eea_grants_logo.png    zeleno BG   TLS.png  youthcause-BG-trans

През септември 2013 г. Сдружение „Възможности без граници" стартира изпълнението на първия си проект по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ НА ЕИП) (www.ngogrants.bg)– „Младежка КАУЗА Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България". Партньори в рамките на проекта, финансиран от Норвежката програма за подкрепа на НПО, са Сдружение „Жажда за живот" и Сдружение " БГ Бъди Активен", бивш „УАУ Сопрт".

Основната цели на проекта са:

  • Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор;
  • Подобряване на финансовата и организационната устойчивост на неправителствените организации;
  • Стимулиране на саморегулацията на неправителствените организации.

Основните дейности по проекта включват:

  • Изграждане на партньорства и мрежи за младежка информация и подкрепа;
  • Изграждане на капацитет и предоставяне на информация;
  • Повишаване на осведомеността;
  • Oбучение.

Създадената по проекта интернет платформа представи трите НПО и техните проекти пред широката общественост. Тя даде и допълнителна гласност на инициативата им за устойчивост и прозрачност в младежкия сектор.

Стойността на проекта е 13 448,18 евро, а паричната стойност, отпусната от Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ НА ЕИП е 12 073,18 евро. Неговата продължител е 12 месеца, а основните целиви групи включват 15 доброволци и 9 НПО.

 

Проектът „Младежка КАУЗА - Мрежа за Качество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Възможности без граници" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."