Проекти

Пл@тформа за толерантност 2.0

Проектът ACF/265 "Пл@тформа за толерантност 2.0" се изпълнява в продължение на 18 месеца от 09.10.2016 година с финансова подкрепа в размер на 75 700 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Пл@тформа за толерантност 2.0" е разработване и прилагане на он и офлайн ресурси и образователни инструменти в защита на правата на човека, насочени към нова аудитория, които да подпомогнат обучението по права на човека и насърчат в дългосрочен план приемането на различията и многообразието от хора и образи в обществото ни. Практическото решение намираме в разработването и одобрението от МОН на квалификационни курсове за кредит за учители, както и в разгръщане на съществуващата Пл@тформа към нова професионална общност, работеща пряко с деца и младежи до 29 години. И за да не е половинчат успеха ни, преплитаме обученията за учители с информационна кампания, подготовката на младежи доброволци и насърчаването на местни младежки акции в защита на правата на човека. Целева група на пилотната интервенция са учителите в 4 области: Добрич, Шумен, Враца и Монтана.