Проекти

МИКЦ - Възможности без граници

                MIKZ logo                    IOA logo bg               logo NPM                     leaflet 5

 

Основната цел на проекта  „МИКЦ – Възможности без граници” е да допринесе за развитието на гражданските и социални компетенции на младите хора на възраст между 15 и 29 години на територията на Столична община, включително крайните райони от северозападната дъга около Банкя, Владая, Божурище и Нови Искър. Проектът поставя особен акцент върху младежите от уязвими групи, в това число от малцинствен произход, с увреждания и специални образователни потребности, консултирайки ги съвместно с техни представителни организации, каквито са АРДУС и АРДЕ. 

Специфичните цели на проекта "МИКЦ - Възможности без граници" се фокусират върху:

  • Ангажиране и мотивиране на младите хора за участие в живота на местните общности посредством улесняване на достъпа до информация, разширяване на възможностите за обучение, доброволна работа и участие в младежки инициативи;
  • Подпомагане на инициативността и активността на различни младежки общности на територията на Столична община и околностите й; приобщаването им към европейските ценности и стандарти за младежка работа чрез консултиране, обучение и подкрепа за реализация на младежки начинания и проекти;
  • Осигуряване на адаптирана и достъпна услуга за млади хора от уязвими групи, в това число младежи със сензорни увреждания, страдащи от епилепсия и често обект на дискриминация, поради естеството на своето здравословно състояние и ограничена възможност за класическо общуване;
  • Развитие на капацитета на младежките работници и развиване на НПО мрежа на територията на Столична община, ангажираща младите и насърчаваща обмена на опит и добри практики.

Проектът има отношение към следните приоритети към НПМ 2011-2015, а именно:

  • Насърчаване на личностното развитие и икономическата активност на младите хора и подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;
  • Повишаване на гражданската активност на младите хора;
  • Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение;
  • Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора

За повече информация, моля посетете нашия уебсайт: http://mikc.infopass.eu/

 

Този проект се реализира с  финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ) към Министерството на младежта и спорта, Дирекция „Политика за младежта”.

http://www.mikc.bg/