Проекти

Каравана на толер@нтността

     No Hate logo Bg      logo NCEMPI     logo tolecara BG
 
През 2014-та година сдружение „Възможности без граници“ ще реализира своя първи краткосрочен доброволчески проект „Каравана на толер@нтността“ в рамките на „Европейската доброволческа служба“ и програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия. Той е насочен към младежите, които имат желание да участват в серия от кампании на местно ниво, които са свързани с „Пл@тформа за толер@нтност.bg“  и са разработени от Сдружение „Възможности без граници“.
 
Основните цели на „Каравана на толер@нтността“са:
насърчаване активното гражданство на младите хора като цяло и в частност тяхното европейско гражданство развиване солидарността и насърчаване толерантността сред младите хора, в частност социалното сближаване в Европейския съюз;насърчаване взаимното разбирателство между младите хора в различни страни.
„Каравана на толер@нтността“ ще се изпълни с помощта на 12 доброволци от Унгария, Грузия, Полша, Швеция, Германия, Литва и Кипър.
 
Основните задачи на доброволците са:
  • да планират, организират и участват в местните кампании за толерантност;
  • да промотират събитията в интернет;
  • да се свържат със заинтересовани страни и да търсят съдействие от местните неправителствени организации;
  • да повишат осведомеността на младите хора относно темата за речта на омразата;да помагат на екипа с идеи и материали за он-лайн платформата за толерантност, разработена от асоциацията.
 
Дейностите по проекта се реализират в София и в други градове в страната, които са част от информационната кампания на екипа. Всички доброволци пътуват заедно с екипа на сдружението до различните градове, за да участват в местните кампании, организирани с подкрепата на регионалните партньори на Сдружение „Възможности без граници“.
За осигуряване на учебния процес на доброволците сдружение „Възможности без граници“ използва методите на неформалното образование. Чрез тях участниците ще повишат своите познания и компетенции относно организирането и провеждането на информационни кампании, които са свързани с темите за толерантност, недискриминация и взаимно разбирателство.
Участниците не само придобият умения за общуване и комуникация в мултикултурна среда, но и също така придобият знанияза организацията на младежки кампании за защита на основните човешки права.
Краткосрочният проект се реализира за периода 01.04.2014 – 31.05.2014 с финансовата подкрепа на програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия , която се управлява в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“. Общата безвъзмездна финансова помощ получена за реализацията на проекта от програмата „Младежта в действие“ възлиза на 18 313 евро.

"Този Проект Се Реализира с финансовата подкрепа програма "Младежта в действие" на Европейската комисия, администрирана в Българият Национален център „Европейски младежки програми и инициативи". Съдържанието на настоящото и здание /вестник/ брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма "Младежта в действие" или НЦЕМПИ."