Проекти

Пл@тформа за толер@нтност.bg

                               No Hate logo Bg             

В началото на 2014-тагодина Сдружение „Възможности без граници“, съвместно с Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“, ще започне изпълнението на проекта „Пл@тформа за толер@нтност.bg“. Той ще  отразява фундаменталните демократични ценности на съвременното общество ще оказва подкрепа на комуникацията, основана на принципите на недискриминация и културното многообразие в интернет пространството.

Основната цел на проекта е  борбата с расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото. Равното третиране на хората с различна етническа принадлежност, сексуална ориентация или религиозни убеждения е неразделна част от концепцишята му. Следвайки основната си цел, проектът ще започне със създаването на онлайн платформа, за да се повиши осведомеността относно проблема. (www.ontolerance.eu )

Основните видове дейности включват:

    Ограничаване на расизма, ксенофобията, речта на омразата и нетолерантността в обществото;
    Образование и Обучение.

Допълнителни видове дейности:

    Доброволчество;
    Предоставяне на информация и повишаване на вниманието.

Основната целева група на проекта „Пл@тформа за толер@нтност.bg“ ще бъдат младежите на възраст от 15 до 29 години. Самата платформа ще бъде основана на правилата за гарантиране на достъпност и високо ниво на интерактивност. Елементите на платформата ще имат мобилни версии за достъп от смарттелефони и таблети, и ще предложат реално взаимодействие с екипа на сдружението във фейсбук и туитър.

С помощта на „Пл@тформа за толер@нтност.bg“ ние искаме да достигнем до младите хора, като окуражим междукултурното общуване, толерантността и доброволчеството.

Общата сума на разходите по проекта е 67 752,74 евро. Собственият принос на СВГ възлиза на 11,16% (7560 евро), а безвъзмездната финансова помощ от програмата за подкрепа на НПО в България в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 е 60 192, 74 евро.

ПроектътПл@тформа за толер@нтност.bg е с продължителност 18 месеца.

 

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на интернет страницата се носи от сдружение „Възможности без граници“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
http://ngogrants.bg/

МИКЦ - Възможности без граници

                MIKZ logo                    IOA logo bg               logo NPM                     leaflet 5

 

Основната цел на проекта  „МИКЦ – Възможности без граници” е да допринесе за развитието на гражданските и социални компетенции на младите хора на възраст между 15 и 29 години на територията на Столична община, включително крайните райони от северозападната дъга около Банкя, Владая, Божурище и Нови Искър. Проектът поставя особен акцент върху младежите от уязвими групи, в това число от малцинствен произход, с увреждания и специални образователни потребности, консултирайки ги съвместно с техни представителни организации, каквито са АРДУС и АРДЕ. 

Специфичните цели на проекта "МИКЦ - Възможности без граници" се фокусират върху:

 • Ангажиране и мотивиране на младите хора за участие в живота на местните общности посредством улесняване на достъпа до информация, разширяване на възможностите за обучение, доброволна работа и участие в младежки инициативи;
 • Подпомагане на инициативността и активността на различни младежки общности на територията на Столична община и околностите й; приобщаването им към европейските ценности и стандарти за младежка работа чрез консултиране, обучение и подкрепа за реализация на младежки начинания и проекти;
 • Осигуряване на адаптирана и достъпна услуга за млади хора от уязвими групи, в това число младежи със сензорни увреждания, страдащи от епилепсия и често обект на дискриминация, поради естеството на своето здравословно състояние и ограничена възможност за класическо общуване;
 • Развитие на капацитета на младежките работници и развиване на НПО мрежа на територията на Столична община, ангажираща младите и насърчаваща обмена на опит и добри практики.

Проектът има отношение към следните приоритети към НПМ 2011-2015, а именно:

 • Насърчаване на личностното развитие и икономическата активност на младите хора и подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;
 • Повишаване на гражданската активност на младите хора;
 • Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение;
 • Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора

За повече информация, моля посетете нашия уебсайт: http://mikc.infopass.eu/

 

Този проект се реализира с  финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ) към Министерството на младежта и спорта, Дирекция „Политика за младежта”.

http://www.mikc.bg/

Екодоброволци в защита на Виа Понтика

logo-snc-mic-760x394Swiss_Bg_RGB_1.png

Проектът е организиран от СНЦ „Младежки информационен център" в партньорство със Сдружение „Възможности без граници" и е насочен към запазването на биологичното разнообразие на миграционното трасе на прелетните птици Виа Понтика.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Проектът обхваща територията на Област Бургас, в частност гр. Бургас, гр. Айтос, гр. Българово, гр.Средец, а дейностите по него се реализират в периода между 15.07.2013г. и 15.07.2014 г.

Общата стойност на проекта е 58 602.00 лв. Процентът безвъзмездна помощ, отпуснат от Конфедерация Швейцария е (90%) или 52 741.80 лв.

Целта на проекта „Екодоброволци в защита на Виа Понтика" е опазване на биоразнообразието в Бургаския залив и прилежащите езера чрез превенция на бракониерството, намаляването на броя на посегателства над дивите пойни птици в района и изграждане на информирана и активна маса от местни доброволчески екипи чрез мрежата от подразделения на СНЦ МИЦ.

По време на проекта се привлекат доброволци, които участват в екипи за набюдение и превенция на бракониерството.

Основните дейности включват:

 • Създаване на карта на бракониерството на диви пойни птици в региона;
 • Разширяване на членската маса на СНЦ МИЦ и създаване на доброволчески екипи в подразделения на организацията в областта;
 • Обучение на доброволчески отряди за борба с бракониерството;
 • Провеждане на акции на доброволчески екипи по мониторинг на зони с чести бракониерски набези
 • Организиране на образователна кампания за проблема с посегателствата над дивите пойни птици

По време на проекта Сдружение „Възможности без граници" отговаря за обученията на доброволците.

Двете организации ще си сътрудничат при организирането на образователната кампания за запазване на биоразнообразието, както в управлението на проектните дейности и в комуникацията с управляващия орган на българо-швейцарската програма за сътрудничество.

 

#0NL1NE #T0LER@NCE

                     logo-erausmbg                       human-resource-center-logo                               nohate-bg

 

#0NL1NE #T0LER@NCE  е проект в защита на човешките права и европейските ценности в интернет пространството. Той ще включи 11 доброволци от четири страни (Германия, Литва, Италия и Испания) – и ще продължи четиринадесет месеца, като доброволците ще са разделени на две групи – А1, състояща се от 3 дългосрочни доброволци за 12 месеца и А2, състояща се от 8 краткосрочни доброволци за 2 месеца, които ще пристигнат в България през късната пролет на 2015 г. в рамките на дейностите си младежите ще търсят отговори на проявите на омраза в интернет, породена от расизма, ксенофобията и всички останали различния от полов, етно-социален, религиозен и културен характер.  

Проектът ще бъде част от мащабната международна кампания „Младите хора срещу речта на омразата в интернет” на Съвета на Европа и ще включва три основни аспекта – младежка онлайн работа, изработка на информационни и кампанийни интерактивни материали и провеждане на презентации в интернет пространството. Екипът на СВГ цели да достигне до отдалечени и малки населени места в страната, където съвместно с интернационалната група доброволци да постави на обсъждане сред младите хора темата за толерантното общуване онлайн.

За осигуряване на обучителния процес на доброволците ще използваме методи на неформално образование, чрез които да повишим знанията и уменията им за превенция и справяне с негативните ефекти от използването на омразни послания в онлайн средата.

Дейностите на групата доброволци с 12 – месечен престой ще се проведат в гр. София, докато доброволците на двумесечна служба ще пътуват и в различни региони на страната, където ще информират целевата група за въпросите на толерантността и влиянието на речта на омразата в интернет. 

 

Този проект е реализиран по КА1 – Образователна мобилност за граждани, част от Еразъм+. Съдържанието на настоящата публикация не отразява позицията на Европейската комисия или Съвета на Европа.

 

Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда

  youth-in-action-bg.png    No Hate logo Bg

„Любов&Омраза2: Младежта за толерантна онлайн среда" е продължение на първият доброволчески проект на сдружение „Възможности без граници" реализиран в рамките на „Европейската доброволческа служба" по програма „Младежта в действие" на Европейската комисия. Проектните дейности са част от националната кампания срещу речта на омразата в интернет, инициирана от Съвета на Европа в рамките на движението „Език без омраза" 2012-2014.

Чрез проекта си сдружение „Възможности без граници" се стреми да защити човешките права и европейски ценности в интернет пространството, като се съсредоточава върху въпросите за взаимната толерантност, културното и етническо многообразие на Европа.

Едногодишният проект съчетава в себе си работата по три основни направления - младежка онлайн работа, изработка на информационни и кампанийни интерактивни материали и провеждане на презентации и беседи с ученици и младежи, които ще засилят вниманието им към вредите от омразното говорене в интернет пространството.

За осигуряването на обучителния процес на доброволците ще използваме методи на неформалното образование, чрез които да повишим знанията и уменията им за превенция на и справяне с негативните ефекти от използването на омразни послания в онлайн средата.

Основните дейности на тримата доброволци включват:

 • Деконструиране на омразните послания 
 • Събиране на количествени данни за проявленията на речта на омразата в българското онлайн пространство.
 • Среща и провеждане на интервюта с хора, жертва на проявленията на речта на омразата.
 • Създаване на визуални материали
 • Уроци по български език

Кампанията ще се популяризира главно в интернет пространството поради характера на целевата група – интернет потребителите и активните в онлайн средата млади хора. Публичността на проекта и всяка една от неговите дейности ще бъде осигурена посредством следните информационни канали:

Доброволческата служба на Ида (Германия), Индре (Литва) и Юлия (Украйна) продължава от началото на месец декември 2013 г. и ще продължи до декември 2014 г. Тези трима доброволци ще заместят предишните трима от Литва, Кипър и Испания, които работиха по първия етап от проекта в периода юни 2013 до декември 2013.

 

Общата безвъзмездна помощ по програмата „Младежта в действие" възлиза на 12 825 Евро.

"Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма "Младежта в действие" на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи". Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма "Младежта в действие" или НЦЕМПИ."

Каравана на толер@нтността

     No Hate logo Bg      logo NCEMPI     logo tolecara BG
 
През 2014-та година сдружение „Възможности без граници“ ще реализира своя първи краткосрочен доброволчески проект „Каравана на толер@нтността“ в рамките на „Европейската доброволческа служба“ и програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия. Той е насочен към младежите, които имат желание да участват в серия от кампании на местно ниво, които са свързани с „Пл@тформа за толер@нтност.bg“  и са разработени от Сдружение „Възможности без граници“.
 
Основните цели на „Каравана на толер@нтността“са:
насърчаване активното гражданство на младите хора като цяло и в частност тяхното европейско гражданство развиване солидарността и насърчаване толерантността сред младите хора, в частност социалното сближаване в Европейския съюз;насърчаване взаимното разбирателство между младите хора в различни страни.
„Каравана на толер@нтността“ ще се изпълни с помощта на 12 доброволци от Унгария, Грузия, Полша, Швеция, Германия, Литва и Кипър.
 
Основните задачи на доброволците са:
 • да планират, организират и участват в местните кампании за толерантност;
 • да промотират събитията в интернет;
 • да се свържат със заинтересовани страни и да търсят съдействие от местните неправителствени организации;
 • да повишат осведомеността на младите хора относно темата за речта на омразата;да помагат на екипа с идеи и материали за он-лайн платформата за толерантност, разработена от асоциацията.
 
Дейностите по проекта се реализират в София и в други градове в страната, които са част от информационната кампания на екипа. Всички доброволци пътуват заедно с екипа на сдружението до различните градове, за да участват в местните кампании, организирани с подкрепата на регионалните партньори на Сдружение „Възможности без граници“.
За осигуряване на учебния процес на доброволците сдружение „Възможности без граници“ използва методите на неформалното образование. Чрез тях участниците ще повишат своите познания и компетенции относно организирането и провеждането на информационни кампании, които са свързани с темите за толерантност, недискриминация и взаимно разбирателство.
Участниците не само придобият умения за общуване и комуникация в мултикултурна среда, но и също така придобият знанияза организацията на младежки кампании за защита на основните човешки права.
Краткосрочният проект се реализира за периода 01.04.2014 – 31.05.2014 с финансовата подкрепа на програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия , която се управлява в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“. Общата безвъзмездна финансова помощ получена за реализацията на проекта от програмата „Младежта в действие“ възлиза на 18 313 евро.

"Този Проект Се Реализира с финансовата подкрепа програма "Младежта в действие" на Европейската комисия, администрирана в Българият Национален център „Европейски младежки програми и инициативи". Съдържанието на настоящото и здание /вестник/ брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма "Младежта в действие" или НЦЕМПИ."

 

Борба с речта на омразата онлайн

logo-coe.png

Работилницата "Свобода на речта срещу речта на омразата - къде да поставим ограничителната линия" е обучение за младежи, онлайн активисти и младежки работници от цяла България.
Основната му цел е противопоставянето на речта на омразата, която поставя все повече заплахи пред защитата на човешките права в набиращото скорост информационно общество.

Курсът подпомогне ученици, онлайн активисти и други представители на гражданското общество в първите им стъпки в борбата с речта на омразата в интернет. Повиши и вниманието към негативното влияние, което оказва тя върху разбиранията на младите хора за света около тях.

Сред подцелите на работилницата са:

 1. Подчертаване на основните разлики между свободата на речта и речта на омразата в интернет пространството;
 2. Изследване на различните нива на речта на омразата и анализ на значими социални събития, провокиращи използването й в интернет;
 3. Повишаване на уменията и капацитета на участниците да идентифицират и реагират адекватно срещу екстремни случаи на омраза в интернет;
 4. Да подпомогне процеса на създаване на информационна брошура за толерантността и емпатията между младите хора в интернет пространството.

Събитието се проведе от 15-ти до 18-ти ноември 2012г. в местността "Беклемето" в близост до Троян.

Ако желаете да станете партньори на СНЦ "ВЪЗМОЖНОСТИ БЕЗ ГРАНИЦИ" в последващите дейности по кампанията срещу речта на омразата в интернет, се свържете с нас на електронната ни поща - office@infopass.eu

social-media

Зелена Общност

                

Сдружение „Възможности без граници“ стартира изпълнението на проект „Зелена общност“, финансиран по секторна програма Грюндвиг на програма „Учене през целия живот“ на Европейската комисия. Проектът ще има 2-годишна продължителност и ще бъде осъществен в партньорство с„Обучителен и рехабилитационен център“ вгр. Бузау, Румъния и Ресурсният център за младежи в риск „Мери Сийкол“ в гр. Лутън, Великобритания.

Проектът е насочен към възрастните обучаеми и основната му цел е обогатяване на техните знания, свързани с устойчивото развитие и екологичното равновесие в нашето съвремие, както и начините за намаляване негативното влияние на човека върху природата.

Основните дейности по проекта ще включват:

- запознаване на целевата група с климатичните промени и екологичните проблеми през 21 век;

- провеждане на дискусии, свързани с устойчивото развитие и енергийната ефективност;

- представяне на начини и методи за намаляване на личния въглероден отпадък и ограничаване на вредното ни влияние върху природата;

- лекции, свързани с ползите от рециклирането.

 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на "Грюндвиг Учене през целия жибот" " програма на Европейската комисия, се прилага в България от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи". Съдържанието на тази публикация не отразява позицията на Европейската общност, програма Младежта в действие или НЦЕМПИ в.

Eco Train

  human-resource-center-logo.png   LLP BG

Ателието "ECO TRAIN" е обучение за възрастни хора със сензорни увреждания на тема устойчив и екологичен начин на живот, финансиран по секторна програма Грюндвиг, в рамките на програма „Учене през целия живот" на Европейската комисия, координирана от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката.
Обучението представлява едноседмична интерактивна семинарна програма с теоритична и практична част, съобразена с образователната потребност на възрастни хора със сензорни увреждания. В него взеха участие 23 представители на Кипър, Италия, Литва, Великобритания, Турция, Румъния, Полша, Унгария и Хърватска на възраст между 20 и 63 години, извън системата на формалното образование, със сензорни увреждания, както и техните асистенти , с минимален или никакъв опит в областа на устойчивите практики и опазване на околната среда.
"ECO TRAIN" се проведе в края на април и началото на май (28.04.2012г. - 06.05.2012г.) в България местноста Беклемето на около 20 км. от Троян.
Oсновната цел на семинара беше постигането на позитивна промяна в нагласите и отношението на обучаемите със специални потребности към природата и заобикалящата ги околна среда както и придобиване на навици за устойчиво ежедневие и намаляване на „личния въглероден отпечатък".

Обучението даде възможност на участниците:

 • за междукултурен обмен с хора със сензорни увреждания,
 • разчупи стереотипите между двете групи участници и
 • насърчи толерантността и многообразието в Европа;
 • улесни достъпа до информация за промените в климата и организирането на устойчиво екологично ежедневние;
 • повиши информираността и активността на обучаемите;
 • популяризира вече утвърдени екологични практики;
 • мотивира отговорното им поведение за опазване на околната среда.

В ателието бяха засегнати следните теми:

 • Въведение в климатичните промени – науката зад феномена, представяне на климатичните промени чрез дигитална сензорна технология – Magic Planet;
 • Устойчиво ежедневие и енергийна ефективност. Промяна в начина на живот – възможна, необходима, забавна – ежедневни навици, вода, ток, транспорт, отпадъци;
 • Идеи за намаляване на "личния въглероден отпечатък" - Що е то "екологичен отпечатък" и как всеки човек може да намали вредното си въздействие върху околната среда;
 • Вдъхване на нов живот на стари вещи чрез рециклиране: 3 RE – Reduce, Reuse, Recycle.

Работното ателие "ECO TRAIN" е иновативно и ползва опита от успешно приключилия сроден проект "MUSICC – Multisensory Information on Climate Change"www.musiccproject.eu, финансиран по програма "Леонардо да Винчи", като гост лектора г-н Ленъкс Адамс от Кралският национален колеж на слепите, представи Magic Planet – модерна 3-D визуална технология, която по интерактивен начин илюстрира динамично промените в климата и релефа на планетата. Използваната технология по време на практическата част от семинара, адаптирана за нуждите на обучаеми със зрителни увреждания онагледи тенденциите в промените на климата под формата на 3-D релефни слайдове, които демонстрираха динамиката на процесите чрез докосване.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Грюндвиг “Учене през целия жибот" програма на Европейската комисия, се прилага в България от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи". Съдържанието на тази публикация не отразява позицията на Европейската общност, програма Младежта в действие или НЦЕМПИ в.

Младежка КАУЗА

eea_grants_logo.png    zeleno BG   TLS.png  youthcause-BG-trans

През септември 2013 г. Сдружение „Възможности без граници" стартира изпълнението на първия си проект по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ НА ЕИП) (www.ngogrants.bg)– „Младежка КАУЗА Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България". Партньори в рамките на проекта, финансиран от Норвежката програма за подкрепа на НПО, са Сдружение „Жажда за живот" и Сдружение " БГ Бъди Активен", бивш „УАУ Сопрт".

Основната цели на проекта са:

 • Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор;
 • Подобряване на финансовата и организационната устойчивост на неправителствените организации;
 • Стимулиране на саморегулацията на неправителствените организации.

Основните дейности по проекта включват:

 • Изграждане на партньорства и мрежи за младежка информация и подкрепа;
 • Изграждане на капацитет и предоставяне на информация;
 • Повишаване на осведомеността;
 • Oбучение.

Създадената по проекта интернет платформа представи трите НПО и техните проекти пред широката общественост. Тя даде и допълнителна гласност на инициативата им за устойчивост и прозрачност в младежкия сектор.

Стойността на проекта е 13 448,18 евро, а паричната стойност, отпусната от Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ НА ЕИП е 12 073,18 евро. Неговата продължител е 12 месеца, а основните целиви групи включват 15 доброволци и 9 НПО.

 

Проектът „Младежка КАУЗА - Мрежа за Качество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Възможности без граници" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."

Мобилност Полша

Приключи първият проектът на Сдружение „Възможности без граници"- „Социални услуги в сектора на хората с увреждания – изучаване на най-добрите практики в Полша и тяхното прилагане в България", финансиран от програма „Учение през целия живот" на Европейската комисия, координирана от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката.

Проектът по мобилност, с продължителност от две седмици се проведе през пролетта на 2011 г. в градовете Гданск и Сопот в Полша. Приемащата партньорска страна бе сдружение SPON – неправителствена организация, създадена през 1991 г., с над 1000 членуващи, повече от половината от които – хора с увреждания. SPON е организация, ангажирана дългосрочно в области като психологическа и медицинска рехабилитация, терапевтични дейности и консултиране, както и други дейности по социалното интегриране на деца и възрастни хора с увреждания.

Проектът предостави възможност за специфична практика и обмяна на опит на пет български специалисти от СВГ по социална адаптация и интеграция. Специалистите успяха да повишат компетентността и подготовката си в консултирането и подпомагането на хората с увреждания посредством т.нар. изнесени мобилни услуги в общността. Запознаваха се с чуждия стил на работа и политика на интегриране на хората с увреждания. По време на мобилността българските специалисти имаха шанса да наблюдават и участват в ежедневните занимания на центъра за работа с деца със СОП.

У нас липсат сериозни и утвърдени примери за изнесени мобилни услуги, няма база за сравнение и подобрение на съществуващите услуги или публично известни успешни практики, които да се популяризират. Малкото съществуващи такива проекти са на отделни НПО и имат строго индивидуален характер, организирани са от крайно нуждаещи се родители или семейства, които активно търсят възможности техните близки да развиват максимално своя потенциал.

Като резултат специалистите участвали в проекта натрупаха опит по време на наблюденито и извършената практика в Дневен център за работа с деца със СОП, повишиха капацитета и компетентността си и получиха възможността да пренесат успешни практики и адаптирането им на местна почва, чрез нови методики.