Проекти

Advocacy for Gender Equality and Active Citizenship

erasmus logologo ILKlogo MSHA  logo RIP  LOGO IOA ENG

 

Един от най-новите ни проекти по програма "Еразъм+" на Европейската комисия се нарича "Застъпничество за равенство между половете и активно гражданство" (AGE & AC). Това е проект за изграждане на капацитет в областта на младежта, който ще продължи 18 месеца - от ноември 2019 г. до април 2021 г. Освен трансфера на ноу-хау, ще изпълним и следните дейности: обучение за младежки работници в Кипър, младежки обмен в Киргизстан и различни местни планове за действие във всяка страна-партньор.

Следните 4 партньора ще работят заедно за разработването на модел на най-добрите практики: СВГ, България; "Mary Seacole Housing Association", Обединеното кралство; "Instituto Erevnon Promitheas", Кипър; и Public Association Youth Movement "I love Kyrgyztan", Киргизстан. Всеки партньор ще допринесе за разработването и изпълнението на проекта AGE & AC със своите силни страни: обучения, проучвания, управление, база и др.

Насърчаването на равенството между половете е основна ценност за ЕС, цел и двигател за икономически растеж. Там, където има дисбаланс на равенството, както в случаите на млади жени с недостатъчно овластяване, ние обединихме усилията си за справяне с този недостиг. Проектът ще се бори с неравенството между половете изключително чрез работа с младите хора, тъй като младежката работа трябва да се счита за доставчик на неформално образование, като подкрепя отношението на младите граждани „да се учат да участват“, за да допринесе за тяхното разбиране за демократичната система, да насърчи критичното им мислене и да ги снабди с необходимите инструменти, за да се ангажират с вземането на решения и със създаването на политики.

Номер на договор за безвъзмездна помощ: 608695/2019. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите, и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация.

Пл@тформа за толерантност 2.0

Проектът ACF/265 "Пл@тформа за толерантност 2.0" се изпълнява в продължение на 18 месеца от 09.10.2016 година с финансова подкрепа в размер на 75 700 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Пл@тформа за толерантност 2.0" е разработване и прилагане на он и офлайн ресурси и образователни инструменти в защита на правата на човека, насочени към нова аудитория, които да подпомогнат обучението по права на човека и насърчат в дългосрочен план приемането на различията и многообразието от хора и образи в обществото ни. Практическото решение намираме в разработването и одобрението от МОН на квалификационни курсове за кредит за учители, както и в разгръщане на съществуващата Пл@тформа към нова професионална общност, работеща пряко с деца и младежи до 29 години. И за да не е половинчат успеха ни, преплитаме обученията за учители с информационна кампания, подготовката на младежи доброволци и насърчаването на местни младежки акции в защита на правата на човека. Целева група на пилотната интервенция са учителите в 4 области: Добрич, Шумен, Враца и Монтана.

МИКЦ - Възможности без граници

                MIKZ logo                    IOA logo bg               logo NPM                     leaflet 5

 

Основната цел на проекта  „МИКЦ – Възможности без граници” е да допринесе за развитието на гражданските и социални компетенции на младите хора на възраст между 15 и 29 години на територията на Столична община, включително крайните райони от северозападната дъга около Банкя, Владая, Божурище и Нови Искър. Проектът поставя особен акцент върху младежите от уязвими групи, в това число от малцинствен произход, с увреждания и специални образователни потребности, консултирайки ги съвместно с техни представителни организации, каквито са АРДУС и АРДЕ. 

Специфичните цели на проекта "МИКЦ - Възможности без граници" се фокусират върху:

 • Ангажиране и мотивиране на младите хора за участие в живота на местните общности посредством улесняване на достъпа до информация, разширяване на възможностите за обучение, доброволна работа и участие в младежки инициативи;
 • Подпомагане на инициативността и активността на различни младежки общности на територията на Столична община и околностите й; приобщаването им към европейските ценности и стандарти за младежка работа чрез консултиране, обучение и подкрепа за реализация на младежки начинания и проекти;
 • Осигуряване на адаптирана и достъпна услуга за млади хора от уязвими групи, в това число младежи със сензорни увреждания, страдащи от епилепсия и често обект на дискриминация, поради естеството на своето здравословно състояние и ограничена възможност за класическо общуване;
 • Развитие на капацитета на младежките работници и развиване на НПО мрежа на територията на Столична община, ангажираща младите и насърчаваща обмена на опит и добри практики.

Проектът има отношение към следните приоритети към НПМ 2011-2015, а именно:

 • Насърчаване на личностното развитие и икономическата активност на младите хора и подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;
 • Повишаване на гражданската активност на младите хора;
 • Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение;
 • Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора

За повече информация, моля посетете нашия уебсайт: http://mikc.infopass.eu/

 

Този проект се реализира с  финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ) към Министерството на младежта и спорта, Дирекция „Политика за младежта”.

http://www.mikc.bg/

Пл@тформа за толер@нтност.bg

                               No Hate logo Bg             

В началото на 2014-тагодина Сдружение „Възможности без граници“, съвместно с Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“, ще започне изпълнението на проекта „Пл@тформа за толер@нтност.bg“. Той ще  отразява фундаменталните демократични ценности на съвременното общество ще оказва подкрепа на комуникацията, основана на принципите на недискриминация и културното многообразие в интернет пространството.

Основната цел на проекта е  борбата с расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото. Равното третиране на хората с различна етническа принадлежност, сексуална ориентация или религиозни убеждения е неразделна част от концепцишята му. Следвайки основната си цел, проектът ще започне със създаването на онлайн платформа, за да се повиши осведомеността относно проблема. (www.ontolerance.eu )

Основните видове дейности включват:

    Ограничаване на расизма, ксенофобията, речта на омразата и нетолерантността в обществото;
    Образование и Обучение.

Допълнителни видове дейности:

    Доброволчество;
    Предоставяне на информация и повишаване на вниманието.

Основната целева група на проекта „Пл@тформа за толер@нтност.bg“ ще бъдат младежите на възраст от 15 до 29 години. Самата платформа ще бъде основана на правилата за гарантиране на достъпност и високо ниво на интерактивност. Елементите на платформата ще имат мобилни версии за достъп от смарттелефони и таблети, и ще предложат реално взаимодействие с екипа на сдружението във фейсбук и туитър.

С помощта на „Пл@тформа за толер@нтност.bg“ ние искаме да достигнем до младите хора, като окуражим междукултурното общуване, толерантността и доброволчеството.

Общата сума на разходите по проекта е 67 752,74 евро. Собственият принос на СВГ възлиза на 11,16% (7560 евро), а безвъзмездната финансова помощ от програмата за подкрепа на НПО в България в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 е 60 192, 74 евро.

ПроектътПл@тформа за толер@нтност.bg е с продължителност 18 месеца.

 

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на интернет страницата се носи от сдружение „Възможности без граници“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
http://ngogrants.bg/

Каравана на толер@нтността

     No Hate logo Bg      logo NCEMPI     logo tolecara BG
 
През 2014-та година сдружение „Възможности без граници“ ще реализира своя първи краткосрочен доброволчески проект „Каравана на толер@нтността“ в рамките на „Европейската доброволческа служба“ и програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия. Той е насочен към младежите, които имат желание да участват в серия от кампании на местно ниво, които са свързани с „Пл@тформа за толер@нтност.bg“  и са разработени от Сдружение „Възможности без граници“.
 
Основните цели на „Каравана на толер@нтността“са:
насърчаване активното гражданство на младите хора като цяло и в частност тяхното европейско гражданство развиване солидарността и насърчаване толерантността сред младите хора, в частност социалното сближаване в Европейския съюз;насърчаване взаимното разбирателство между младите хора в различни страни.
„Каравана на толер@нтността“ ще се изпълни с помощта на 12 доброволци от Унгария, Грузия, Полша, Швеция, Германия, Литва и Кипър.
 
Основните задачи на доброволците са:
 • да планират, организират и участват в местните кампании за толерантност;
 • да промотират събитията в интернет;
 • да се свържат със заинтересовани страни и да търсят съдействие от местните неправителствени организации;
 • да повишат осведомеността на младите хора относно темата за речта на омразата;да помагат на екипа с идеи и материали за он-лайн платформата за толерантност, разработена от асоциацията.
 
Дейностите по проекта се реализират в София и в други градове в страната, които са част от информационната кампания на екипа. Всички доброволци пътуват заедно с екипа на сдружението до различните градове, за да участват в местните кампании, организирани с подкрепата на регионалните партньори на Сдружение „Възможности без граници“.
За осигуряване на учебния процес на доброволците сдружение „Възможности без граници“ използва методите на неформалното образование. Чрез тях участниците ще повишат своите познания и компетенции относно организирането и провеждането на информационни кампании, които са свързани с темите за толерантност, недискриминация и взаимно разбирателство.
Участниците не само придобият умения за общуване и комуникация в мултикултурна среда, но и също така придобият знанияза организацията на младежки кампании за защита на основните човешки права.
Краткосрочният проект се реализира за периода 01.04.2014 – 31.05.2014 с финансовата подкрепа на програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия , която се управлява в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“. Общата безвъзмездна финансова помощ получена за реализацията на проекта от програмата „Младежта в действие“ възлиза на 18 313 евро.

"Този Проект Се Реализира с финансовата подкрепа програма "Младежта в действие" на Европейската комисия, администрирана в Българият Национален център „Европейски младежки програми и инициативи". Съдържанието на настоящото и здание /вестник/ брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма "Младежта в действие" или НЦЕМПИ."

 

Less is the Green More!

logo erausmbg   human resource center logo  Leen LOGO

 

Less is the Green More! (LEEN!) беше нашият екологичен проект, който реализирахме през втората половина на 2019 г. Представляваше мобилност за младежки работници, финансирана от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия и се състоеше от 5 пълни дни на обучение за 24 млади професионалисти от 6 различни страни.

Наши партньори по проекта бяха "Asociacion Las ninas del Tul" от Испания, "La Voix de l'Enfant Rural" от Тунис, "Hästekasen Gård Förening" от Швеция, "Rede Inducar" от Португалия и "The St. Maarten Youth Council Association" от Нидерландия. Всяка от организациите изпрати по 4 младежки работници на обучението в България за датите 22-26 октомври 2019 г. Събитието се проведе в планинска хижа "Звездица" в планина Витоша, където комбинирахме методите на неформалното образование с по-задълбоченото разбиране на Целите за устойчиво развитие на ООН, за да предоставим на всички участници знания и инструменти за образование за устойчивост и отговорно потребление.

Като част от последващите дейности в рамките на проекта, младежките работници, участвали в LEEN! инициираха разнообразни уъркшопи, обучения, зелени акции и онлайн кампании. Чрез тези действия те достигнаха до над 530 младежи в техните местни общности и по този начин умножиха ефектите от обучението.

Вярваме, че експертният опит, фокусирането и насърчаването на минималистичния и екологичен начин на живот от страна на младежките работници адресират глобалните проблеми в техните общности и гарантират дългосрочно въздействие. Овластяването на младите хора да участват активно в обществото е една от основните цели на Договора от Лисабон. Този проект беше насочен към необходимостта да се инвестира в развитието на социалния капитал и способността на младите да участват активно в обществото, като същевременно подкрепи младежките работници да подобрят качеството на работата си в областта на устойчивостта, отговорното потребление и активното гражданство. Верни на концепцията за учене през целия живот, ние се обърнахме към потребностите на обучаващите да бъдат по-ефективни и да имат нужните инструменти когато помагат на младежите около себе си да разберат личното и колективното въздействие на хората върху околната среда и как това се отразява на обществото. Този проект се бори с различни социално-икономически промени и основните предизвикателства, пред които ще се изправи Европа до края на десетилетието, като основен въпрос, адресиран от програма „Еразъм+“.

Този проект беше реализиран с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+"  на Европейската комисия, администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на тази публикация не отразява позицията на Европейската общност, програмата "Еразъм+" или ЦРЧР.

Зелена Общност

                

Сдружение „Възможности без граници“ стартира изпълнението на проект „Зелена общност“, финансиран по секторна програма Грюндвиг на програма „Учене през целия живот“ на Европейската комисия. Проектът ще има 2-годишна продължителност и ще бъде осъществен в партньорство с„Обучителен и рехабилитационен център“ вгр. Бузау, Румъния и Ресурсният център за младежи в риск „Мери Сийкол“ в гр. Лутън, Великобритания.

Проектът е насочен към възрастните обучаеми и основната му цел е обогатяване на техните знания, свързани с устойчивото развитие и екологичното равновесие в нашето съвремие, както и начините за намаляване негативното влияние на човека върху природата.

Основните дейности по проекта ще включват:

- запознаване на целевата група с климатичните промени и екологичните проблеми през 21 век;

- провеждане на дискусии, свързани с устойчивото развитие и енергийната ефективност;

- представяне на начини и методи за намаляване на личния въглероден отпадък и ограничаване на вредното ни влияние върху природата;

- лекции, свързани с ползите от рециклирането.

 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на "Грюндвиг Учене през целия жибот" " програма на Европейската комисия, се прилага в България от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи". Съдържанието на тази публикация не отразява позицията на Европейската общност, програма Младежта в действие или НЦЕМПИ в.

Say No to Hate Speech

logo erausmbg       human resource center logo  nohate bg

 

Say No to Hate Speech: Youth Activism for Human Rights and Tolerance бe нашият пореден доброволчески проект в рамките на „Европейската доброволческа служба" по програма „Еразъм+" на Европейската комисия. Проектът беше насочен към защитата на човешките права и европейски ценности в интернет пространството. Чрез него ангажирахме общо 13 доброволеца, 3 дългосрочни и 10 краткосрочни, от Испания, Италия, Германия, Франция, Португалия и Литва.

Проектът работи в три основни направления: младежка онлайн работа, изработка на информационни и кампанийни интерактивни материали и провеждане на презентации и беседи с ученици и младежи, които ще засилят вниманието им към вредите от омразното говорене в интернет пространството. Екипът на СВГ достигна до отдалечени и малки населени места в страната, където съвместно с международната група доброволци проведе различни ателиета сред младите хора темата за толерантното общуване онлайн, както и ангажира широката общественост в рамките на различни летни фестивали.

Обучителният процес на доброволците се базира на методи на неформалното образование, чрез които работихме за повишаване на знанията и уменията им, както и тези на младежите, присъствали на различните презентации и ателиета за превенция на и справяне с негативните ефекти от използването на омразни послания в онлайн средата. Дейностите на групата доброволци се проведоха в гр. София и малките населени места около столицата като Пирдоп, Мирково и Костенец. Отделно доброволците участваха във фестивали във Видин, Варна, Бургас, а в Стара Загора и Добрич работиха с деца от уязвими групи по въпросите на толерантността и влиянието на речта на омразата в интернет. Само за първия учебен срок на учебната 2018/2019 година обхванахме над 4800 ученика в презентация в училища в столицата и малките населени места наоколо.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа програма "Еразъм+" на Европейската комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на настоящата публикация не отразява позицията на Европейската общност, програма "Еразъм+" или ЦРЧР.

Младежка КАУЗА

eea_grants_logo.png    zeleno BG   TLS.png  youthcause-BG-trans

През септември 2013 г. Сдружение „Възможности без граници" стартира изпълнението на първия си проект по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ НА ЕИП) (www.ngogrants.bg)– „Младежка КАУЗА Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България". Партньори в рамките на проекта, финансиран от Норвежката програма за подкрепа на НПО, са Сдружение „Жажда за живот" и Сдружение " БГ Бъди Активен", бивш „УАУ Сопрт".

Основната цели на проекта са:

 • Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор;
 • Подобряване на финансовата и организационната устойчивост на неправителствените организации;
 • Стимулиране на саморегулацията на неправителствените организации.

Основните дейности по проекта включват:

 • Изграждане на партньорства и мрежи за младежка информация и подкрепа;
 • Изграждане на капацитет и предоставяне на информация;
 • Повишаване на осведомеността;
 • Oбучение.

Създадената по проекта интернет платформа представи трите НПО и техните проекти пред широката общественост. Тя даде и допълнителна гласност на инициативата им за устойчивост и прозрачност в младежкия сектор.

Стойността на проекта е 13 448,18 евро, а паричната стойност, отпусната от Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ НА ЕИП е 12 073,18 евро. Неговата продължител е 12 месеца, а основните целиви групи включват 15 доброволци и 9 НПО.

 

Проектът „Младежка КАУЗА - Мрежа за Качество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Възможности без граници" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."

#0NL1NE #T0LER@NCE

                     logo-erausmbg                       human-resource-center-logo                               nohate-bg

 

#0NL1NE #T0LER@NCE  е проект в защита на човешките права и европейските ценности в интернет пространството. Той ще включи 11 доброволци от четири страни (Германия, Литва, Италия и Испания) – и ще продължи четиринадесет месеца, като доброволците ще са разделени на две групи – А1, състояща се от 3 дългосрочни доброволци за 12 месеца и А2, състояща се от 8 краткосрочни доброволци за 2 месеца, които ще пристигнат в България през късната пролет на 2015 г. в рамките на дейностите си младежите ще търсят отговори на проявите на омраза в интернет, породена от расизма, ксенофобията и всички останали различния от полов, етно-социален, религиозен и културен характер.  

Проектът ще бъде част от мащабната международна кампания „Младите хора срещу речта на омразата в интернет” на Съвета на Европа и ще включва три основни аспекта – младежка онлайн работа, изработка на информационни и кампанийни интерактивни материали и провеждане на презентации в интернет пространството. Екипът на СВГ цели да достигне до отдалечени и малки населени места в страната, където съвместно с интернационалната група доброволци да постави на обсъждане сред младите хора темата за толерантното общуване онлайн.

За осигуряване на обучителния процес на доброволците ще използваме методи на неформално образование, чрез които да повишим знанията и уменията им за превенция и справяне с негативните ефекти от използването на омразни послания в онлайн средата.

Дейностите на групата доброволци с 12 – месечен престой ще се проведат в гр. София, докато доброволците на двумесечна служба ще пътуват и в различни региони на страната, където ще информират целевата група за въпросите на толерантността и влиянието на речта на омразата в интернет. 

 

Този проект е реализиран по КА1 – Образователна мобилност за граждани, част от Еразъм+. Съдържанието на настоящата публикация не отразява позицията на Европейската комисия или Съвета на Европа.

 

Екодоброволци в защита на Виа Понтика

logo-snc-mic-760x394Swiss_Bg_RGB_1.png

Проектът е организиран от СНЦ „Младежки информационен център" в партньорство със Сдружение „Възможности без граници" и е насочен към запазването на биологичното разнообразие на миграционното трасе на прелетните птици Виа Понтика.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Проектът обхваща територията на Област Бургас, в частност гр. Бургас, гр. Айтос, гр. Българово, гр.Средец, а дейностите по него се реализират в периода между 15.07.2013г. и 15.07.2014 г.

Общата стойност на проекта е 58 602.00 лв. Процентът безвъзмездна помощ, отпуснат от Конфедерация Швейцария е (90%) или 52 741.80 лв.

Целта на проекта „Екодоброволци в защита на Виа Понтика" е опазване на биоразнообразието в Бургаския залив и прилежащите езера чрез превенция на бракониерството, намаляването на броя на посегателства над дивите пойни птици в района и изграждане на информирана и активна маса от местни доброволчески екипи чрез мрежата от подразделения на СНЦ МИЦ.

По време на проекта се привлекат доброволци, които участват в екипи за набюдение и превенция на бракониерството.

Основните дейности включват:

 • Създаване на карта на бракониерството на диви пойни птици в региона;
 • Разширяване на членската маса на СНЦ МИЦ и създаване на доброволчески екипи в подразделения на организацията в областта;
 • Обучение на доброволчески отряди за борба с бракониерството;
 • Провеждане на акции на доброволчески екипи по мониторинг на зони с чести бракониерски набези
 • Организиране на образователна кампания за проблема с посегателствата над дивите пойни птици

По време на проекта Сдружение „Възможности без граници" отговаря за обученията на доброволците.

Двете организации ще си сътрудничат при организирането на образователната кампания за запазване на биоразнообразието, както в управлението на проектните дейности и в комуникацията с управляващия орган на българо-швейцарската програма за сътрудничество.