Пл@тформа за толерантност 2.0: нова визия и съдържание за обучение по права на човека

Сдружение "Възможности без граници" стартира изпълнението на 18-месечен проект "Пл@форма за толерантност 2.0", финансиран от Фонд Активни граждани България в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Инициативата цели създаването на он и офлайн ресурси, насочени към нова аудитория, които да подпомогнат обучението по права на човека и насърчат в дългосрочен план приемането на различията и многообразието от хора и образи в обществото ни.

В планираните дейности е предвидено разработването и одобрението от МОН на квалификационни курсове за кредит за учители, както и в разгръщане на съществуващата Пл@тформа към нова професионална общност, работеща пряко с деца и младежи до 29 години. Екипът на сдружението ще организира и обученията за учители от Добрич, Шумен, Враца и Монтана с информационна кампания, подготвена от младежи доброволци и активисти за защита на правата на човека.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Възможности без граници“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. Проектът ACF/265 "Пл@тформа за толерантност 2.0" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 75 700 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. https://www.activecitizensfund.bg/