Стартираха дейностите по проект "Младежка кауза"

На 20 септември 2013 г. се проведе първото събиране на инициативния комитет по проект „Младежка кауза – мрежа за качество, устойчивост, знания и авторитет на младежката работа в България“.

            Представителите на сдружение „Възможности без граници“, „УаУ Спорт“ и „Жажда за живот“ поставиха основите на неформалната мрежа за качество на младежката работа. По време на срещата експертите обсъдиха потенциалните мерки за повишаването на прозрачността и устойчивостта на инициативите им в сферата на младежката работа.

            В рамките на изпълнението на проекта партньорите ще подготвят серия стратегически организационни документи, които ще бъдат въведени и използвани във всяка една от участващите организации.

            Освен повишаването на капацитета на всяка от тях, партньорството по проекта „Младежка кауза“ създава перспектива за последващото присъединяване на други НПО към мрежата чрез създадената платформа за разпространение на информация и обмен на данни между младежки НПО

             Проектът се реализира в рамките на програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИК 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg) Общата стойност на проекта е 13 448,18 ЕВРО, а безвъзмездната финансова помощ по програмата е 12 073,18 ЕВРО. 

 

             Повече за планираните дейности и създаденото партньорство четете тук.

                                                                              

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Възможности без граници“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че дози документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.