Представяме ви интервю с Емилс.

Екипът на сдружение "Възможности без граници" представя финалните продукти от работата по проекта "Gamification 4 Inclusion and Active Citizenship"с  №2017-3-HU01-KA205-046883, финансиран по програма "Еразъм +", ключова дейност 2, координиран от фондация "Автономия", Унгария и изпълняван съвместно от сдружение "Отворено общество", Чехия, изследователски институт "Прометей", Кипър и СВГ, България:

1. Методология на детективски игри на детективски игри с акцент върху повишаване на осведомеността и активизиране на младите хора, относно социални проблеми и уязвими групи

2. Описание на детективска игра, пилотно тествана в гр. Варна на български език

3. Описание на детективска игра, пилотно тествана в гр. Варна на английски език

По повод проект „Пл@тформа за толерантност 2.0“ Сдружение "Възможности без граници" търси да наеме Специалист "Медийно съдържание".

СВГ е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Основните цели на Сдружението са да работи активно по младежки проекти, дейности и инициативи за популяризиране на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора.

Основни отговорности и задачи:

 • Да създава и развива медийно съдържание за Платформата за толерантност
 • Да координира работата на екипа по отношение на съдържанието в социалните медии
 • Да създава и подбира снимки, видеа, текстове и др. на тема Права на човека
 • Да подпомага създаването на различни кампании в онлайн пространството, свързани с работата на Сдружението и с Платформата
 • Да поддържа редовна връзка с последователите на Сдружението онлайн
 • Да създава месечни отчети във връзка с позиционирането на Сдружението в социалните медии

Изисквания и квалификация:

 • Завършено висше образование, степен Бакалавър, в сферата на Връзки с обществеността, Журналистика, Медии и Комуникации
 • Предишен опит от поне 3 години в неправителствения сектор
 • Предишен опит от поне 3 години в работата/активизъм на тема Права на човека
 • Отлично познаване на социални мрежи като Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и др.
 • Отлични комуникационни умения
 • Силни умения за решаване на проблеми и критично мислене
 • Владеене на английски език на ниво минимум С1

Сдружение "Възможности без граници" предлага:

 • Присъединяване към млад международен екип
 • Професионално обучение и подкрепа
 • Приятна и достъпна офис локация
 • Работа на пълен работен ден с трудов договор
 • 17-месечен договор по проект ACF/265 към Фонд Активни граждани България

В случай че имате интерес към позицията, очакваме вашите документи до 31.10.2019 г. на имейл адрес: office@infopass.eu

Необходими документи:

 • Актуално CV
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено висше образование

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Възможности без граници" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът ACF/265 "Пл@тформа за толерантност 2.0" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 75 700 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Пл@тформа за толерантност 2.0" е разработване и прилагане на образователни инструменти в защита на правата на човека.

Сдружение "Възможности без граници" стартира изпълнението на 18-месечен проект "Пл@форма за толерантност 2.0", финансиран от Фонд Активни граждани България в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Инициативата цели създаването на он и офлайн ресурси, насочени към нова аудитория, които да подпомогнат обучението по права на човека и насърчат в дългосрочен план приемането на различията и многообразието от хора и образи в обществото ни.

В планираните дейности е предвидено разработването и одобрението от МОН на квалификационни курсове за кредит за учители, както и в разгръщане на съществуващата Пл@тформа към нова професионална общност, работеща пряко с деца и младежи до 29 години. Екипът на сдружението ще организира и обученията за учители от Добрич, Шумен, Враца и Монтана с информационна кампания, подготвена от младежи доброволци и активисти за защита на правата на човека.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Възможности без граници“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. Проектът ACF/265 "Пл@тформа за толерантност 2.0" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 75 700 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. https://www.activecitizensfund.bg/

 

Представители на Сдружение възможности без граници вземат участие в срещата на европейска доброволческа служба, организирана във виго, испания.  

 

Целта на срещата е да се рефлектира, анализира и измери влиянието на Европейската доброволческа служба (ЕДС) върху участниците, организациите-бенефициенти по отношение на развиване на умения, обучение, пригодността за заетост и тн..Vigo11

Предвижда се създаването на доклад със заключенията, получени чрез онлайн инструменти и дискусионни групи, с идеята, резултатите да бъдат споделени с местните организации и администрации, както и да се укрепи мрежата за сътрудничество между организациите, които участват в проекта.

Срещата е насочена към много широка аудитория: бивши доброволци по ЕДС, млади хора, младежки работници, заинтересовани организации и местни администрации.

Дейността се извършва на три етапа на работа:

Първата фаза - разработване на проучване за бившите доброволци по ЕДС, дискусионни групи в различните страни относно въздействието на ЕДС в техния живот, обучение, пригодност за заетост, придобиване на умения ... Резултатът събира заключенията, постигнати във всяка страна.

Втората фаза е семинар и обмен на добри практики за бенефициенти по ЕДС, бивши доброволци, местни младежи, заинтересовани от програмата, и работници в областта на младежта на местно ниво във Виго, Испания и околностите. Тази среща служи за обучаването на други участници по програмата "Еразмус", за извличане на окончателни заключения относно събираните в предишната фаза, за да се изготви доклад, който да бъде споделен в последната фаза на проекта, и да се създаде солидна мрежа за сътрудничество между всички организации за бъдещи проекти.

Vigo495Vigo8

 

Представители на Сдружение "Възможности без граници" взимат активно участие в този, който започна на 16-ти септември и ще продължи до 20-ти септември 2017 г.

Целият процес и изводи, опит и добри практики ще бъдат събрани в блог, който ще бъде на различни езици, за да стане възможно най-достъпен за всички.

20286819 edit

Тази година кампанията "Движение за език без омраза" е определила 22 юли за ден за действие в подкрепа на жертвите на престъпления от омраза.

Екипът на сдружение "Възможности без граници" отбеляза деня със събития с участието на 50 младежи и младежки работници, които издигнала символична мемориална стена в гората с позитивни послания в подкрепа на различните хора. "Стената на надеждата" събра послания, оригами и поеми, насърчаващи многообразието във всичките му форми и проявления.

IMG 3008 edit         IMG 3042 edit       

 

В периода 21-23.07.2017 г. в Боровец екипът на МИКЦ-Възможности без граници събра 20 младежи на обучение на тема: Толерантност: в обувките на другия. Участниците бяха на възраст 17-25 години от цялата страна и представиха широк спектър от младежко доброволчество, активизъм и интерес по темата. Като част от тренинга те имаха възможност да научат и съпреживеят процеса на формиране на стереотипи и предразсъдъци, както и да коментират актуални казуси на дискриминация и нетолерантност.

            IMG 2481 edit           

 IMG 0166 edit

От 19 до 23 юли екипът на сдружение "Възможности без граници" събра 25 обучители, учители, активисти и доброволци с опит в работа с уязвими групи, пред които представи втората редактирана и преведена на български език версия на наръчника на Съвета на Европа за обучение по права на човека - Компас. Водещи на обучението бяха Мария Алкалай и Джафер Саатчъ, които през призмата на неформалното образование и преживелищните методи запознаха участниците със спецификите на темата за правата на човека и работата с младежка аудитория. Обучението представи още наръчниците Компасито, Bookmarks и We CAN!, които адресират актуалните теми за борба с речта на омразата и защита на свободата на словото.

Обучението се финансира с целеви грант от Съвета на Европа и представлява единственото по рода си събиране на специалисти в сектор "Младеж" с профил права на човека и неформално образование.

                         IMG 2075 edit IMG 2662 edit

 

 

    

На 7 февруари отбелязваме международния Ден за безопасен интернет, иницииран от EU SafeBorders през 2014 г. Тази година той ще протече под мотото: „Бъди промяната: обединени за по-добър интернет”.

От сдружение „Възможности без граници” бихме искали отново да ви напомним за рисковете от публикуване на лична информация и снимки в социалните медии. Затова решихме, че най-добрият начин да направим това е чрез инфографика. Готови ли сте да откриете (или да си припомните) на каква опасност сте изложени, споделяйки лични неща онлайн? Вижте тук!

Кликнете тук, за да видите цялата инфографика: http://visual.ly/posting-social-media-pictures-warning

Автор: Ана Мендес 

SaferInternetDay

 

 

Ana mendes 561

1. Откъде сте?

От малко градче, в областта Авейро, Португалия

2. Разкажете ни за себе си.

Аз съм на 24 г. и съм графичен дизайнер. Търся възможности, чрез които мога да приложа уменията си в полза на добри каузи, балансирайки по този начин между графичните ми умения и хуманитарната работа.

3. Занимавали ли сте се с доброволческа дейност преди и какво сте правили?

Да, била съм доброволка в два други проекта – раздавах храна през нощта на нуждаещи се и също така помагах в приют за бездомни животни.

4. Каква е причината да вземете това решение и да дойдете в България?

Исках да направя нещо ново и различно, за да мога да се развия и израсна като личност. Решението ми беше да се преместя да живея в столицата или в чужбина. Затова кандидатствах по няколко ЕДС проекта, но не заради дестинацията, а заради самите проекти и дейностите в тях.

5. Какво е първото Ви впечатление за България и бихте ли дошли отново?

Първоначално се изплаших от огромните културни различия и от самото място. Но, ако трябва да бъда честна, този момент отмина бързо. На следващия ден осъзнах колко лесно е да се пътува из града и всичко си дойде на мястото 

6.Какви ще са ползите за вас от участието ви в проекта?

Ще натрупам повече опит в комуникациите и в графичния дизайн, а също и в решаването на проблемни ситуации. Уникална възможност за мен е и средата, в която ще работя, както и социалният опит, който ще усвоя.

7. Какво мислите е отношението на хората в България за проекта? Какво е отношението ви?

Мисля, че повечето чужденци тук са наистина подкрепящи – всички правят усилия да превърнат България в гостоприемно място. Нагласата ми към проекта е позитивна, защото мисля, че това не е проект с начало и край. По-скоро е продължителен процес, в който винаги можеш да се опиташ да дадеш най-доброто от себе си, за да помогнеш.

8. Какъв съвет бихте дали на хората около вас , за да се включат в кампанията?

Мисля, че повечето хора вече са изпитали езика на омразата върху себе си, така че се надявам, че са в състояние да разберат ефекта на това, което казваме или чуваме. От друга страна, всички обичаме да пътуваме и мисля, че всички знаем чувството да бъдеш чужденец в друга страна, далеч от вкъщи. Ето защо, със силно движение можем да намалим подобен тип неприятни преживявания и да увеличим нивото на толерантност към различието.

9. Ако трябваше да опишеш проекта Love & Hate с една дума , каквa ще бъде тя?

Толерантност.

Ekaterina 800

1. Откъде сте?

От Германия.

2. Разкажете ни за себе си.

Преди няколко седмици навърших 19 г. и завърших гимназия. Живея с родителите ми и с двамата ми по-малки братя, близо до Кьолн. В Сдружение „Възможности без граници” ще остана от септември до март и се надявам, че времето прекарано тук ще ми помогне за бъдещите ми образователни планове. Затова съм много мотивирана да уча и да се включвам във всичко, което ще ми даде възможност да придобия повече опит и умения.

3. Занимавали ли сте се с доброволческа дейност преди и какво сте правили?

Не. Доброволческата програма в СВГ е първото ми подобно преживяване.

4. Каква е причината да вземете това решение и да дойдете в България?

Решението ми да дойда беше спонтанно, но проектът е много интересен, както и самата страна . Другите причини, поради които избрах България са свързани с желанието ми да науча повече за българската култура, да работя в социален проект, като този и да получа възможност за личностно развитие. Сигурна съм, че престоят ми тук ще бъед голямо предизвикателство за мен, което ще ми помогне да усвоя необходимото, за да се справя с бъдещи проблеми в професионален, образователен и личен план.

5. Какво е първото Ви впечатление за България и бихте ли дошли отново?

Откакто съм тук имам много позитивни преживявания и мисля, че се влюбвам в София.

6. Какви ще са ползите за вас от участието ви в проекта?

За първи път ще живея сама и ще работя по социален проект в неправителствена огранизация. Със сигурност ще науча много, което ще промени отчасти живота и личността ми. Друго голямо предимство е, че ще се запозная и ще работя с различни хора, което ще ми помогне много в развитието на интерперсонални умения. Най-голямата полза за мен ще бъде, че ще усъвършенствам езиковите си умения и уменията ми за говорене пред публика. Надявам се, че това ще ми помогне да се справям с подобни предизвикателства в бъдеще, да се справям и да управлявам по-добре проблеми, както и да добия по-пълна и задълбочена представа за себе си и за нещата които мога, които ме вълнуват.

7. Какво мислите е отношението на хората в България за проекта? Какво е отношението ви?

Мисля, че много хора са запознати с проекта и се вълнуват от проблемите, които той се опитва да разреши. Откакто съм тук, имам усещането, че хората имат мотивация да участват в дейностите ни и освен това се забавляват.

8. Какъв съвет бихте дали на хората около вас , за да се включат в кампанията?

Ще ги посъветвам да са по-смели в мислите си, по-широко скроени и мотивирани да бъдат промяната, която искат да видят около себе си. Също и да проверяват по-често нашите платформи и сайта, защото там ще открият наистина ценна информация за неща, които ги вълнуват.

9. Ако трябваше да опишеш проекта Love & Hate с една дума , каквa ще бъде тя?

искреност

Sofia disha

Имаме усещането, че това лято отмина много бързо след всички фестивали, в които участвахме. През юли загряхме на The Bridge Festival във Видин. В рамките на два дни (между 21.07 и 23.07) заснехме страхотно видео (от поредицата lipdub-и) с младежи, които ни помогнаха да разпространим позитивните послания на речта без омраза. Разбира се, в малкото свободно време, което имахме се включихме в арт-работилници и проверихме колко сме добри в пеенето, свиренето на инструменти и други подобни предизвикателства…

Няколко дни по-късно, от 29.07 до 31.07 се отправихме към с. Ъглен за Фестивала на Безвремието. Там буквално се „изключихме” от реалността и се насладихме на макс на природните красоти, музиката на живо и нощните огньове. През деня популяризирахме Движението за език без омраза и създавахме незабравими спомени със Сърцето.

През Август опънахме колоритна шатра на Фестивала София Диша. Всяка неделя се забавлявахме с малки и големи рисувайки с тебешири, разгадавайки пъзели за човешките права, състезавайки се в подкрепа на толерантността и речта без омраза. Много от посетителите играха Толерадо и се включиха в тазгодишната онлайн Кампания на Движението за език без омраза, търсейки своята половина от сърцето сред стотиците в Европа.
И след всичко това как да пуснем лятото да си отиде?!

Paula 1000

Преди няколко седмици, нашата доброволка от Германия, Паула приключи едногодишната си доброволческа служба при нас. Официално Паула си тръгна, но още дълго време ще си спомняме невероятните моменти, които изживяхме заедно, заразителното й чувство за хумор, начина, по който правеше нещата да се случват. Благодарим ти, Паула, че беше с нас и че научихме толкова много от теб!

Miriam Gomez

1.Откъде си?

От Испания.

2. .Разкажи ни за себе си?

Родена съм в малко градче в Испания, Аликанте, почти на 31 г. съм и се занимавам с журналистика. След като няколко години работих в офис, реших да се включа в екипа на Сдружение „Възможности без граници” като доброволец, защото мисля, че има с какво да помогна на обществото като цяло.

3. Занимавала ли си се с доброволческа дейност преди и какво си правила?

Да, в Мароко и Непал преди няколко години, където работех с деца.

4. Каква е причината да вземеш това решение и да дойдеш в България?

Много ме заинтригува проекта „Онлайн Толерантност”. И всъщност, не знаех много неща за България, преди да дойда тук.

5. Какво е първото ти впечатление за България и би ли дошла отново?

Още като пристигна в София се влюбих в този град. Любов от пръв поглед, както се казва. Затова не съм сигурна, че след една година ще имам готовност да си тръгна 

6. Какви ще са ползите за теб от участието ти в проекта?

Ще имам възможност да работя по различни и разнообразни дейности по проекта и същевременно да опознавам българската култура. Пълна програма!

7. Какво, според теб, е отношението на хората в България към проекта? А твоето?

Изглежда хората разпознават идеята и отчасти са информирани за дейностите и основното послание на проекта (всъщност, изключително важен и полезен за обществото). Това ме мотивира още повече!

8. Какъв съвет бих дала на хората около теб , за да се включат в кампанията?

Трябва да сме проактивни, за да имаме по-толерантно общество, в което да живеем. А сега се нуждаем повече от всякога от такова, най-малкото защото новите технологии променят начина, по който живеем, но все още не сме сигурни как точно се случва това – дали е за добро или не. Така че, Движението срещу речта на омразата е един от начините да се справим с това.

9. Ако трябваше да опишеш проекта Love & Hate с една дума , каквa ще бъде тя? 

Емпатия.

Capture

 

1.Откъде си?

От Литва, една на балтийските държави. Живея в Клайпеда, морско пристанище с приблизително 150.000 жители.

2. .Разкажи ни за себе си?

 Аз съм човек, който винаги трябва да е въвлечен в нещо, да прави различни неща. Не мога да стоя на едно място. Обичам да уча, да изследвам или просто да се наслаждавам на тишината. Обичам много природата, да се разхождам и да карам колело, ски или ролери. Пътуването и преживяванията с много адреналин са ми страст.  

3. Занимавала ли си се с доброволческа дейност преди и какво си правила?

Доброволчеството е част от ежедневието ми в Литва. Най-често се включвам в дейности за оказване на социална подкрепа, но и благотворителни кампании, кампании за набиране на средства.  

За около година се включих в движението на Голям Брат Голяма Сестра. Имах възможност да развия комуникативните си умения за работа с деца в риск, приемни семейства и др.  Най-голямото предимство беше не само това, че имах възможност да усъвършенствам квалификацията си, чрез различни обучителни семинари, но и периодичната супервизия, която ми помогна по-добре да разбирам това, което правя и как най-ефективно да оказвам помощ и подкрепа.  В личен план, успях да пренеса наученото в реална среда и помогнах на поверено ми дете  да повиши самочувствието си, да усвои умения за изразяване на чувства и емоции, да отстоява себе си и да се защитава.  Твърдо съм убедена, че хората учат непосредствено от средата и от другите, затова мисля, че приятелството, което започнахме може да има дълбоко и дългосрочно въздействие върху нея и ще знае, че въпреки оценките на другите тя е специален, уникален човек. Освен директната работа, реализирах и други дейности, свързани с разпространяване на информация, промотиране на огранизацията и подбор на доброволци.

Друга организация, в която и в момента членувам и съм съпричастна към мисията й е Литовската Асоциация за емоционална подкрепа (YouthLine“). В интерес на истината, за мен беше огромно предизвикателство да бъда доброволец едва на 17 г., но дори в предварителните обучения знаех, че дейностите ще ми харесат и мотивират още повече – така и стана.  Предоставих емоционална подкрепа и помощ на хора, страдащи от депресия, със суицидно поведение, зависими, жертви на насилие… The completed dare, experience and pleasant feeling, when after 1 hour sincere conversation, I affected and even saved a great number of society members lives makes me feel delighted! Крайният резултат, опит и приятното усещане, когато след 1 час искрен разговор си помогнал и дори спасил човешки живот, ме кара да се чувствам доволна, щастлива! Научих се как да помагам на хората, които ползваха горещата телефонна линия, да ги изслушвам и да разбирам чувствата им.  

Когато ми остава време, доброволствам в инкубатор за съвременно изкуство и креативен бизнес ("KlaipedaCultureFactory"), в хранителната банка и други организации.  

4. Каква е причината да вземеш това решение и да дойдеш в България?

Мисля, че България е много очарователна, защото има страхотна природа и исторически паметници и планини, каквито в Литва нямаме. Дойдох в България, за да работя в Сдружение „Възможности без Граници“, защото искам да уча нови неща, а този проект е ангажиран с много дейности, които ме интересуват и за които не знам много в момента. Обичам да експериментирам, да откривам и изследвам, да се срещам с нови хора – ето защо съм много щастлива и развълнувана да бъда тук!

5. Какво е първото ти впечатление за България и би ли дошла отново?

България и особено София за мен са изпълнени с движение и много цветове. Обичам София, кафетата, ресторантите, езика, кухнята, старинните църкви, възможностите да бъдеш постоянно ангажиран с нещо.

6. Какви ще са ползите за теб от участието ти в проекта?

Надявам се, че ще усъвършенствам уменията си за говорене пред публика.  В този проект мога да общувам с хора от различни страни и да се занимавам с теми, които са изключително актуални в момента. Мисля, че подобен тип лидерски умения и опит са много важни в нашия глобален свят и че проекта ще бъде за мен като „университет на истинския живот”. Надявам се също така, че ще науча повече за себе си и ще открия това, в което съм добра. Наистина се радвам, че в тази организация има толкова различни възможности за участие и включване в разнообразни дейности.

7. Какво, според теб, е отношението на хората в България към проекта? А твоето?

Мисля, че темите на проекта са интересни за всички, защото „естествена” част от нашето ежедневие. Вярвам, че тези теми са много важни и всички трябва да се стремят да живеят в равнопоставено, честно и справедливо общество.

8. Какъв съвет бих дала на хората около теб , за да се включат в кампанията?

Не се страхувай да питаш J

9. Ако трябваше да опишеш проекта Love & Hate с една дума , каквa ще бъде тя?

ВЪЗДЕЙСТВАЩ

 

 

Трудно ни е да повярваме, че изминаха цели два месеца и че остава само още един ден преди нашите доброволци Анабел, Райса, Нико и Анджело да си тръгнат. Утре ще хванат самолета, който ще ги върне отново у дома и затова искаме да използваме момента и да им благодарим за участието и страхотната подкрепа в проекта. Хора, бяхте невероятни и се надяваме, че ще запазите яки спомени от преживяването си, наречено ЕДС в България!  Ще се видим отново, нали? :)

 

                                              435D6783BC202D453C9372CFC8CE93B1F26AE40285D55DCD39pimgpsh fullsize distr

Трудно е да повярва човек, но минаха цели 6 седмици, откакто нашата доброволческа група пристигна в България, и мисля, че е крайно време да ви разкажем за последните ни вълнуващи преживявания! 
Завърнахме се в София след като 3 седмици кръстосахме страната надлъж и нашир – от Оряхово на север, Благоевград на юг при македонските войводи, та чак до Варна и Бургас на изток – не останаха географски ширини, които да не сме пребродили. 
Над 30 училища, университети и младежки центрове ни дадоха възможност да се срещнем и работим с техните младежи. Радостни сме да споделим, че успяхме да стигнем до  936! ученици и студенти и да ги информираме за каузата на Движението за език без омраза! Забавлявахме се много, разчупихме ледовете и бариерите, участвахме в много интересни дискусии, чухме критични и аргументирани мнения, и се надяваме, че успяхме да отговорим изчерпателно на въпросите ви. Нико, Анджело, Анабел, Лусила, Райса и Паула също имаха незабравими моменти – посетиха различни места, опитаха българската кухня, наслаждаваха се на невероятната ни природа и споделяха много за ЕДС и доброволчеството (яката работа)!
Искаме още веднъж да благодарим на всеки, който ни посрещна, участва в нашите уъркшопи и превърна нашата обиколка на България в страхотно преживяване и изключително ценен опит! Надяваме се, че сте се забавлявали достатъчно (или поне колкото нас) и че ще се видим отново!
 
 
article picture   article

CaptureA

CaptureN

CaptureL

CaptureR

 

 1.Откъде сте?

Ангело: Аз съм от Италия.
Никандро: Италия.
Лусила: От Галисия, красив зелен район в северозападната част на Испания.
Райса: От Сарагоса съм – град в северозападната част на Испания.

2.Разкажете ни за себе си.

Ангело: Отборен играч съм и обичам да работя в екип. Интересувам се от новите технологии, Интернет, спорт, филми, музика... Обичам да пътувам.
Никандро: На 26 г. съм и идвам от малко градче в Южна Италия. Имам магистърска степен по право и се интересувам от въпроси, касаещи европейското гражданство като цяло.
Лусила: Аз съм ентусиазиран човек и се впечатлявам от всекидневните малки жестове. Докато пътувах в различни страни, разбрах, че езиците поддържат мозъка ми жив, така че нека видим, дали българският ще ме освежи.
Райса: Аз съм на двайсет и четири години и в момента съм студент магистърска степен. Обичам да пътувам, да слушам музика, да чета. Като цяло аз съм един щастлив човек! Искам животът ми да е изпълнен с приключения и да посетя много различни страни.

3.Занимавали ли сте се с доброволческа дейност преди и какво сте правили

Ангело: За кратък период от време помагах на организация за гражданска защита в техните противопожарни дейности. Бил съм и аниматор в детска летен лагер за две години. Като член-основател на асоциацията „GAP Aidone“ работя в екип за организирането и провеждането на дейности и мероприятия с цел осигуряване на повече възможности за култура и отдих в района и за насърчаване на активна гражданска позиция.
Никандро: Бях доброволец в асоциация в Рим, където помагах на бездомни хора.
Лусила: Това не е първият път, когато имам възможност да доброволствам. Включвала съм се в доброволчески акции за събиране на храна от големите супермаркети, която след това раздавахме на бедни хора. Обучавала съм възрастни как да използват новите технологии и съм помагала на деца да пишат домашните си.
Райса: Да, бях доброволка в Непал, в испанска неправителствена организация. Снимахме документален филм за хората с увреждания в страната. Живях там три месеца и това за мен беше страхотен опит. Срещнах интересни хора и научих много неща за културата на хората в Непал.

4.Каква е причината да вземете това решение и да дойдете в България?

Ангело: Не подкрепям нагласата, че ситуациите не се променят. Вярвам, че с креативност, сътрудничество и споделени знания можем да променим нещо. Мисля, че всички хора имат задължението да подобряват света около тях. Тук, в този проект имам възможност да променя нещо.
Никандро: Имам възможност да правя полезни неща за други хора и себе си в международна обстановка.
Лусила: Разбрах за ЕДС преди няколко години, но тази година почувствах, че е дошъл момента да се впусна в това приключение. Имах в главата си само една ясна мисъл - проектът трябваше да бъде свързан с правата на човека и да ме вдъхнови да продължавам да мечтая за един по-добър свят. Точно това открих в проекта Love & Hate на Сдружние „Възможности без граници”.
Райса: Избрах този проект, защото дейностите са важни и значими. Доброволците в организацията правят нещо наистина много добро и смислено и аз искам да бъда част от него. Искам също така да натрупам нов опит и да опозная България, понеже никога не съм била тук.

5.Какво е първото Ви впечатление за България и бихте ли дошли отново?

Ангело: Това е третият ми ден тук и мога да кажа, че София ми харесва много.
Никандро: Това е моята втора среща с България. Имах предварителни впечатления, но сега, когато пристигнах отново изпитах голямо вълнение. Бих искал да разбера повече за българската култура и да опозная града по-добре.
Лусила: За първи път съм в България и първото ми усещане е като да си изпитал любов от пръв поглед! Нямам търпение да пътувам из страната през лятото! Пролетта е приятен сезон да се насладиш на града.
Райса : Първото ми впечатление е много добро. Мислех, че страната ще бъде различна , но съм много щастлива да съм тук. Може би ще се върне отново , защото искам да посетя цялата страна, а това е невъзможно да се направи само за два месеца.

6.Какви ще са ползите за вас от участието ви в проекта?

Ангело: Ще стана по-отворен към нови идеи и нови култури.
Никандро: Сигурен съм, че този проект ще бъде от голямо значение не само за бъдещата ми кариера, но и невероятна възможност да развия нови умения.
Лусила: Това е голяма възможност да се запозная с българската култура от вътре, да разбера как други култури живеят в хармония с различията си . Първото Голямо предизвикателство е езикът!
Райса: Мисля, че ще „порасна” с този проект и това ще бъде много важно за развитието на кариерата ми, защото това е работа, опит също.

7.Какво мислите е отношението на хората в България за проекта? Какво е отношението ви?

Ангело: Все още е рано да опиша отношението на хората в България за проекта, но споделям и вярвам в толерантността, борбата срещу дискриминацията, борбата с речта на омразата и насърчаване на многообразието.
Никандро: Току-що пристигнах тук и честно казано все още не знам каква е общата нагласа на хората за този проект. Що се отнася до мен, чувствам, че съм нетърпелив да се впусна в дейностите по проекта и да се изправя пред нови предизвикателства.
Лусила: Аз току-що пристигнах, така че не мога все още да кажа, но вярвам, че моята нагласа към този проект може да повлияе на хората около мен, така че ще дам най-доброто от себе си.
Райса: Това е важен проект. Децата са в Интернет през цялото време и е невъзможно да ги следиш. Те трябва да разберат, че всички хора са равни и не бива да се отнасяме дискриминативно помежду си в Интернет, само защото не споделят нашето мнение или други неща. Аз не знам какво мислят хората в България, защото пристигнах само преди няколко дни, но се надявам, че се радват на възможността да си сътрудничат с Кампанията за борба срещу речта на омразата.

8.Какъв съвет бихте дали на хората около вас , за да се включат в кампанията?

Ангело: Може ли нетолерантността да има някаква полза теб? Мисля, че не, така че защо да бъдеш нетолерантен?!
Никандро: Бих обяснил темите на проекта и тяхната важност по възможно най-разбираемият начин.
Лусила: Моят личен съвет ще бъде - не си навеждай главата, когато знаеш и виждаш, че има нещо нередно около теб или че се случва нещо несправедливо. Всеки е отговорен!
Райса: Аз ще им кажа, че трябва да научим децата какъв е правилният начин да се използва Интернет. Интернет е опасно оръжие, ако не се използва правилно и ние трябва да им покажем как.

9.Ако трябваше да опишеш проекта Love & Hate с една дума , каквaще бъде тя?

Ангело: Същностен
Никандро: Respect
Лусила: RESPECT!
Райса: Равноправие.

Ето че наближи моментът да посрещнем новите доброволци, които ще се включат в нашата кампания срещу речта на омразата он и офлайн. На 1 април пристигат първите младежи от Италия, Испания и Германия – Анабел, Раиса, Лусила, Анджело и Нико, а малко по-късно очакваме и нашите бъдещи колеги от Португалия и Великобритания.

Предстоят ни два месеца в активна работа по подготовка на второто турне из България. В края на април и средата на май ще посетим Пловдив, Стара Загора, Враца, Оряхово, а може би и твоят град. Готвим нови игри, презентации и предизвикателства, с които да се противопоставим на разделянето на хора по цвят на кожата, религия, етнос, възраст и т.н. Защото на нас ни пука! А на теб?

10694296 390630884419238 7071724693407559101 o

 

Този графит вече красѝ кв. "Разсадника" в София. Това е нашият начин отново да обърнем внимание на речта без омраза, не само в интернет пространството, но и офлайн. С него искаме да напомним на всички да помислят преди да кажат нещо, което може да нарани или нагруби някого. "Движение за език без омраза" е кампания на Съвета на Европа, а графитът е финансиран по Националната програма за младежта 2011-2015 г. Специални благодарности на Божидар Симеонов-Bozko за изработването на рисунката.

grafit1  grafit2